Klimaat en Water

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en vragen om een toekomstbestendig beheer van watersystemen en (natuur)gebieden. Klimaat en water zijn daarom belangrijke thema’s voor ons bureau, zowel nationaal als internationaal. We doen onderzoek aan waterberging, moerasontwikkeling en de ecologische effecten van klimaatveranderingen, en werken onder meer aan watersysteemanalyses, natuurvisies en praktische vraagstukken rond klimaatadaptatie.

Publicaties

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Bekijk PDF online (61,47 MB)

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: