Klimaat en Water

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en vragen om een toekomstbestendig beheer van watersystemen en (natuur)gebieden. Klimaat en water zijn daarom belangrijke thema’s voor ons bureau, zowel nationaal als internationaal. We doen onderzoek aan waterberging, moerasontwikkeling en de ecologische effecten van klimaatveranderingen, en werken onder meer aan watersysteemanalyses, natuurvisies en praktische vraagstukken rond klimaatadaptatie.

Publicaties

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)
Waterbeheer internationaal 4 februari 2021

Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online (43,65 MB)

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020

Bekijk PDF online (6,75 MB)
Fotograaf: