Klimaat en Water

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en vragen om een toekomstbestendig beheer van watersystemen en (natuur)gebieden. Klimaat en water zijn daarom belangrijke thema’s voor ons bureau, zowel nationaal als internationaal. We doen onderzoek aan waterberging, moerasontwikkeling en de ecologische effecten van klimaatveranderingen, en werken onder meer aan watersysteemanalyses, natuurvisies en praktische vraagstukken rond klimaatadaptatie.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Een Eems-estuarium vol leven

View PDF online

The inner delta of the Niger river sustainable management of a huge unspoilt floodplain in Mali

View PDF online

Use of Rice Fields by Birds in West Africa

View PDF online
Fotograaf: