Klimaat en Water

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en vragen om een toekomstbestendig beheer van watersystemen en (natuur)gebieden. Klimaat en water zijn daarom belangrijke thema’s voor ons bureau, zowel nationaal als internationaal. We doen onderzoek aan waterberging, moerasontwikkeling en de ecologische effecten van klimaatveranderingen, en werken onder meer aan watersysteemanalyses, natuurvisies en praktische vraagstukken rond klimaatadaptatie.

Publicaties

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020

Bekijk PDF online (6,75 MB)

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

Bekijk PDF online (3,98 MB)

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Bekijk PDF online (270,84 KB)
Fotograaf: