Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

30 mei 2019

Atlas de la vallée du Sourou – partie 3

Bekijk PDF online
Remote sensing 30 mei 2019

Atlas de la vallée du Sourou (Mali) – partie 1

Bekijk PDF online

De muskusrat op zijn retour

Bekijk PDF online

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online

Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?

Bekijk PDF online
Populatiebeheer en genetica 13 december 2018

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

Bekijk PDF online

Intensive Bekämpfung von Bisam und Nutria in den Niederlanden

Bekijk PDF online

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

Bekijk PDF online

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

Bekijk PDF online

Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 13 maart 2018

Large decline of birds in Sahelian rangelands due to loss of woody cover and soil seed bank

Bekijk PDF online
18 januari 2018

Gjin miensker sûnder mienskip

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 17 januari 2018

Broedvogels van het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân in heden en verleden

Bekijk PDF online
Geo-analyse 1 januari 2018

Mapping Grassland Management Intensity Using Sentinel-2 Satellite Data

Bekijk PDF online

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

Bekijk PDF online
Home / Populatiebeheer en genetica 27 november 2017

Statistical estimation of muskrat abundance

Bekijk PDF online

Bijvangsten bij muskusrattenbestrijding

Bekijk PDF online

Quantifying the non-breeding provenance of staging Ruffs, Philomachus pugnax, using stable isotope analysis of different tissues

Bekijk PDF online

Local density, behaviour, food and moult of the Fox Kestrel Falco alopex

Bekijk PDF online

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

Bekijk PDF online

Neergang en opkomst van het Fochteloërveen: resultaten van 30 jaar hoogveenherstel

Bekijk PDF online

Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels

Bekijk PDF online

The Ndiael, a former floodplain on the brink of change from dry to wet?

Bekijk PDF online

Broedvogels van de Alde Feanen en omgeving in 2016

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 11 december 2016

Porseleinhoenen peilen: roepactiviteit en habitatkeuze in een Fries laagveengebied

Bekijk PDF online

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online

Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016

Bekijk PDF online

Muskusrattenbestrijding in Nederland een historische analyse

Bekijk PDF online

Beheer van Muskusratten in Nederland. Effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef . Dl II. Achtergrondstudies

Bekijk PDF online

Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014, Eindrapportage vijf jaar monitoring

Bekijk PDF online

Muskusrattenbestrijding tijdens de MKZ-crisis in 2001

Bekijk PDF online

A historical perspective on the effects of trapping and controlling the muskrat (Ondatra zibethicus) in the Netherlands

Bekijk PDF online

Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2015

Bekijk PDF online

Terugkerende muizenplagen in Nederland. Inventarisatie, sturende factoren en beheersing

Bekijk PDF online
Geo-analyse 22 oktober 2015

Roodstaart

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 12 oktober 2015

Motiveren van boeren voor weidevogelbeheer. Aanbevelingen van de denktank Stimulering agrarisch weidevogelbeheer

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 28 september 2015

Legselbeheer 2.0. Voorstel voor verbetering van het weidevogelpakket legselbeheer

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 31 augustus 2015

Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen

Bekijk PDF online

Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen

Bekijk PDF online

Effects of antagonistic ecosystem engineers on macrofauna communities in a patchy, intertidal mudflat landscape

Bekijk PDF online

Multi-scale habitat modification by coexisting ecosystem engineers drives spatial separation of macrobenthic functional groups

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 8 juni 2015

Living on the Edge: volledige versie/ full version

Bekijk PDF online

Processes limiting mussel bed restoration in theWadden-Sea

Bekijk PDF online

The Ndiael, a former floodplain at the brink of change from dry to wet

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 15 maart 2015

Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties

Bekijk PDF online

Vergroten broedsucces Scholekster landelijk gebied

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 28 januari 2015

Habitat modification drives benthic trophic diversity in an intertidal soft-bottom ecosystem

Bekijk PDF online
Effecten en beoordeling 22 januari 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

Bekijk PDF online

De Warande en Larserknoop als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2014

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 1 januari 2015

Moreau’s paradox reversed, or why insectivorous birds reach high densities in savanna trees

Bekijk PDF online

Detection probabilities and absolute densities of birds in trees

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 28 november 2014

Utilisation of a coastal grassland by geese after managed re-alignment

Bekijk PDF online

De hvp op de Feugelpôlle. Effect van verstoring op het aantal vogels

Bekijk PDF online

Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen Eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014

Bekijk PDF online

West African mangroves harbour millions of wintering European warblers

Bekijk PDF online

Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen

Bekijk PDF online

Monitoring vismigratie – najaar 2013/ voorjaar 2014

Bekijk PDF online

Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen, Resultaten over 2004 t/m 2013

Bekijk PDF online

Ecohydrologische systeemanalyse van Rome (Midden-Opsterland)

Bekijk PDF online

Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en beheer

Bekijk PDF online

Mangrove dynamics in West Africa

Bekijk PDF online

Natuurmonitoring Eemshaven en natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008-2013

Bekijk PDF online

Protocol predatiebeheer bij weidevogels

Bekijk PDF online

Effecten van tijdelijke slootpeilverhoging op weidevogels

Bekijk PDF online

Vogels langs de randen van het Wad, Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen

Bekijk PDF online

Ecologische beoordeling uitbreiding Panhuyspoel. Effecten op hydrologie en stikstofdepositie

Bekijk PDF online

Post-breeding migration of Dutch-breeding Black-tailed Godwits: timing, routes, use of stopovers, and nonbreeding destinations

Bekijk PDF online

Abdominally implanted satellite transmitters affect reproduction and survival rather than migration of large shorebirds

Bekijk PDF online

Le Delta Interieur du Niger souffre-t-il d’un faible débit pendant l’étiage ?

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 18 september 2013

Does the Inner Niger Delta suffer from a reduced river flow in the dry season?

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 23 augustus 2013

OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport vleermuizen

Bekijk PDF online

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport insecten

Bekijk PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Hoofdrapport

Bekijk PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport broedvogels

Bekijk PDF online

OPIDIN: Predicting the flood in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport flora en vegetatie

Bekijk PDF online

The long-term influence of grazing by livestock on common vole and raptors in man-made wetlands in the Netherlands

Bekijk PDF online
GIS-analyses 28 juni 2013

ATLAS les plaines inondables du Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online

Creation of Ecological Corridors in the Ukrainian Carpathians

Bekijk PDF online

Sloten voor natuur in de IJsseldelta, Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering

Bekijk PDF online

L’impact d’un faible débit du fleuve sur l’inondation, la végétation et l’utilisation des terres dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 3 januari 2013

International Single Species Action Plan for the Conservation of the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa & L. l. islandica

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 2 januari 2013

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen

Bekijk PDF online

Ganzen en smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Monitoring inzake de waterberging 2008-2012

Bekijk PDF online

The impact of a lower river flow on the inundation, vegetation and land use in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 1 december 2012

Vissen in het zuiveringsmoeras Aqualân Grou

Bekijk PDF online

Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties

Bekijk PDF online

Dijkversterking Ameland. Toetsing aan de natuurwetgeving

Bekijk PDF online

Water crisis in the Inner Niger Delta (Mali), Causes, consequences, solutions

Bekijk PDF online
Ecologie en klimaat 23 augustus 2012

Résumé Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online

Inner Niger Delta: waterbirds on the move or trapped? Report of the waterbird census in the Lake Debo area, February 2012

Bekijk PDF online

The ecological state of the Ems estuary and options for restoration.

Bekijk PDF online

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

Bekijk PDF online

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen

Bekijk PDF online

Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân, Uitwerking van drie voorbeeldgebieden

Bekijk PDF online

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen – Bijlagen

Bekijk PDF online

Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân

Bekijk PDF online

Een Eems-estuarium vol leven

Bekijk PDF online

Adres onbekend. Verplaatsing van Grutto’s bij habitatverlies door woningbouw en infrastructuur

Bekijk PDF online

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online

Water sharing in the Upper Niger Basin

Bekijk PDF online

Trekvogels van de Waddenzee: inventarisatie van knelpunten langs de Oost-Atlantische trekroute

Bekijk PDF online

Vismonitoring Aqualân Grou 2013

Bekijk PDF online

Inventarisatie en beheerplan landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe),

Bekijk PDF online

Monitoring plaggen en vrijstellen drijftillen in De Wieden, Wetlandsuccession, nr. LIFE 06 NAT/NL/000074, acties F4 en F5

Bekijk PDF online

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

Bekijk PDF online

Monitoring vogelaanvaringen Windpark Delfzijl-Zuid 2006-2011

Bekijk PDF online
Populatiebeheer en genetica 18 november 2011

Evaluation of alternative management strategies of muskrat Ondatra zibethicus population control using a population model

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 9 november 2011

Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

Bekijk PDF online
Quickscans/natuurtoetsen 21 oktober 2011

Natuurtoets Bestemmingsplan Noordelijke Kernen Steenwijkerland

Bekijk PDF online

Monitoring Kiersche Wiede. Wetlandsuccession, nr LIFE 06 NAT/NL/000074

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 10 oktober 2011

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online

Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

Bekijk PDF online

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2011

Bekijk PDF online

Predatieproblematiek weidevogels Fryslân

Bekijk PDF online

Nestplaatskeuze van Bruine kiekendieven in Nederland

Bekijk PDF online
Populatiebeheer en genetica 24 augustus 2011

Naar objectieve schatting van aantallen Muskusratten in Nederland

Bekijk PDF online

Methods to count birds and trees in the Sahel

Bekijk PDF online

Skriezen om útens, Trek en overwintering van gezenderde Grutto’s

Bekijk PDF online

Verkenning afslag Eems-Dollardkwelders

Bekijk PDF online

Weidevogels en Predatie: Een literatuuroverzicht

Bekijk PDF online

Exploitation of intertidal flats in the Oosterschelde by estuarine birds

Bekijk PDF online

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online

Wegpassages van vleermuizen Veldonderzoek naar het gebruik van infrastructuur over wegen door vleermuizen

Bekijk PDF online

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2008

Bekijk PDF online

The Fitztitute gets its ducks in a row

Bekijk PDF online

Hoempgedrag en terreinkeus van Roerdompen in De Houtwiel

Bekijk PDF online

Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 20 december 2010

Revitalisatie van rietoevers in het Zuidlaardermeer

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 2 december 2010

Persistence of Low Pathogenic Avian Influenza Virus in Waterfowl in a Southern African Ecosystem

Bekijk PDF online

Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat. Resultaten nulstudie Mijdrecht en Leeuwarden

Bekijk PDF online

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. Ukrainian version

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 1 november 2010

Early successional stages of Reed Phragmites australis vegetations and its importance for the Bearded Reedling Panurus biarmicus in Oostvaardersplassen, The Netherlands

Bekijk PDF online

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online
Klimaat en Water 14 oktober 2010

Will the Inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream?

Bekijk PDF online

Vers une nouvelle extension de l’outil OPIDIN

Bekijk PDF online

Use of Rice Fields by Birds in West Africa

Bekijk PDF online

Passende beoordeling Natuurboulevard. Toetsing van oevergebonden deelprojecten aan de Natuurbeschermingswet

Bekijk PDF online
Klimaat en Water 29 juli 2010

Le Delta Intérieur du Niger s’assèchera-t-il du fait du changement climatique et de l’utilisation de l’eau en amont?

Bekijk PDF online

Towards a further extension of the OPIDIN tool

Bekijk PDF online

Boezemland herstellen met bagger: Pilot Grutte Grienen

Bekijk PDF online

Effectiveness of spatial mosaic management for grassland breeding shorebirds

Bekijk PDF online

Proef mestscheiding weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2010

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians.English version

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 13 mei 2010

Phenotypic flexibility of a southern African duck Alopochen aegyptiaca during moult: do northern hemisphere paradigms apply?

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 2 maart 2010

Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en brandganzen

Bekijk PDF online

Additional research on the impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online

Betekenis van natuurgraslanden voor onverwinterende ganzen

Bekijk PDF online
Effecten en beoordeling 11 januari 2010

Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten

Bekijk PDF online
Ecologische effectenstudies 31 december 2009

De nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Bekijk PDF online

Brochure de N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben de Wieden

Bekijk PDF online

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

Bekijk PDF online

Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 14 december 2009

Research for ecological restoration in the danube delta

Bekijk PDF online

Les forets inondees tresors du delta intérieur

Bekijk PDF online

Poster trekvogels Niger

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 14 december 2009

Poster vissensoorten Niger

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 14 december 2009

Poster vogelsoorten Niger

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 14 december 2009

Poster Waterpeil Niger

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 14 december 2009

The Niger, a lifeline. Executive summary

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 14 december 2009

Summary Living on the Edge

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 14 december 2009

Samenvatting: Living on the Edge

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 14 december 2009

Land cover and avian biodiversity in rice fields and mangroves of west africa

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 11 december 2009

De achteruitgang van de Visdief in de Nederlandse Waddenzee. Exodus of langzame teloorgang?

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 10 december 2009

Use of unfertilised margins on intensively managed grassland by Black-tailed Godwit Limosa limosa and Redshank Tringa totanus chicks

Bekijk PDF online

The impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online

Voedsel voor wadvogels in de Oosterschelde: nazomer 2009

Bekijk PDF online

Het gebruik van paladuct Galamadammen door dieren. Veld onderzoek naar het functioneren van faunapassage Galamadammen

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 18 augustus 2009

Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix) population—a review

Bekijk PDF online

Meervleermuizen in Fryslân

Bekijk PDF online

Predicting the annual peak flood level in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 30 januari 2009

Visible plot markers may bias the results of dropping counts

Bekijk PDF online
Ecologische begeleiding 29 januari 2009

Fertilisation of coastal grasslands and capacity for accommodating geese

Bekijk PDF online

Visitormanagementplan Nationaal Park Weerribben- Wieden

Bekijk PDF online

Vleermuizen en windturbines in de Noordoostpolder

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 15 september 2008

Zuurgraadregulering van de bodem bij weidevogelreservaten op veengrond

Bekijk PDF online
Effecten en beoordeling 25 augustus 2008

Long-term effects of fertilisation regime on earthworm abundance in a semi-natural grassland area

Bekijk PDF online

Mortality of Black-tailed Godwit Limosa limosa and Northern Lapwing Vanellus vanellus chicks in wet grasslands: influence of predation and agriculture

Bekijk PDF online

Ruimte voor riet en moerasvogels in de noordelijke randmeren. Sturende factoren en beheermaatregelen voor kwalificerende moerasvogels

Bekijk PDF online

Why do Gull-billed Terns Gelochelidon nilotica feed on fiddler crabs Uca tangeri in Guinea-Bissau?

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 27 april 2008

Creating new foraging opportunities for dark-bellied brent Branta bernicla and barnacle geese Branta leucopsis in spring- insights from a large scale experiment

Bekijk PDF online

The effect of ‘mosaic management’ on the demography of black-tailed godwit Limosa limosa on farmland

Bekijk PDF online

Effectenstudie jacht, beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden

Bekijk PDF online

Experimental evidence of light disturbance along the commuting routes of pond bats (Myotis dasycneme)

Bekijk PDF online

Rice farming and Black-tailed Godwits in the Casamance

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 10 december 2007

Contrasting trends in two Black-tailed Godwit populations: a review of causes and recommendations

Bekijk PDF online

Beoordeling van de Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven

Bekijk PDF online

Verbeterplannen voor 5 kleine natuurterreinen in Zuidoost-Fryslân

Bekijk PDF online

Beschermde en bijzonder flora en fauna in de Deventer uiterwaarden. Veldonderzoek naar flora en fauna ten behoeve van de Deventer koplopers

Bekijk PDF online

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Bekijk PDF online

Meervleermuizen in Fryslân: Kennisontwikkeling voor soortbescherming

Bekijk PDF online

Proefverkweldering Noard-Fryslân Bûtendyks Evaluatie kwelderherstel 2000-2005

Bekijk PDF online

Van polder naar kwelder proefverkweldering Noarderleech- een experiment

Bekijk PDF online

Effect of brood size and hatching sequence on prefledging mortality of Sandwich terns: why lay two eggs?

Bekijk PDF online

Weidevogelmozaïekbeheer in Noord-Nederland 2000-2005

Bekijk PDF online

Betekenis van waterpeil en bemesting voor weidevogels

Bekijk PDF online

Foerageermogelijkheden voor kiekendieven en herbivore watervogels rond de Oostvaardersplassen en de Lepelaarsplassen

Bekijk PDF online

The relative importance of food biomass and quality for patch and habitat choice in Brent Geese Branta bernicla

Bekijk PDF online
Werk maken van herstel 6 november 2005

To graze or not to graze: that is the question

Bekijk PDF online

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l’eau dans le Bassin du Haut Niger.

Bekijk PDF online

The Niger, a lifeline.

Bekijk PDF online

Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling 2002-2004

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 22 oktober 2004

Utilisation of Wadden Sea salt marshes by geese in relation to livestock grazing

Bekijk PDF online

Dark-bellied Brent geese aggregate to cope with increased levels of primary production

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 15 juli 2003

Fathers with highly demanding partners and offspring in a semidesert environment: Energetic aspects of the breeding system of monteiro’s hornbills (Tochus monteiri) in Namibia

Bekijk PDF online

Geese in the Wadden Sea: an effect of grazing on habitat preference

Bekijk PDF online

Akkerreservaten in ZW Drenthe. Deel 2: Vegetatieanalyse en beheersadvies voor de Uffelter es

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 8 januari 2003

Short-term and long-term facilitation of goose grazing by livestock in the Dutch Wadden Sea area

Bekijk PDF online
Waterbeheer internationaal 31 december 2002

Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-0

Bekijk PDF online

Foerageergedrag van sterns in de westelijke Westerschelde in 2002

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 5 januari 2002

Foraging along a salinity gradient – The effect of tidal inundation on site choice by Dark-Bellied Brent Geese Branta bernicla and Barnacle Geese B-leucopsis

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 17 december 2001

Feeding ecology of wintering terns in Guinea-Bissau

Bekijk PDF online
Wadden, zee en delta’s 11 december 2001

Long-term vegetation changes in experimentally grazed and ungrazed back-barrier marshes in the Wadden Sea

Bekijk PDF online

Variation in growth in Sandwich Tern chicks Sterna sandvicensis and the consequences for pre- and post-fledging mortality

Bekijk PDF online

Aantalsafname bij de Rotgans Branta bernicla langs de Friese waddenkust

Bekijk PDF online

Opvetten en ruien in de zuidwesthoek: Kemphanen Philomachus pugnax op voorjaarstrek in Friesland

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 1 oktober 1999

Nijlgans Alopochen aegyptiacus verdrinkt jonge Bergeenden Tadorna tadorna

Bekijk PDF online

The inner delta of the Niger river sustainable management of a huge unspoilt floodplain in Mali

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 1 juli 1997

Grutto’s Limosa limosa in de zomer van 1993 vroeg op de slaapplaats: aanwijzing voor een slecht broedseizoen

Bekijk PDF online
Biodiversiteit 8 januari 1991

Beheersovereenkomsten in veenweiden mogelijke effecten op vegetatie en weidevogels

Bekijk PDF online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi