Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

Bekijk PDF online (763,48 KB)

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis.

Bekijk PDF online (2,50 MB)

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

Bekijk PDF online (1,59 MB)

Effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten

Bekijk PDF online (1,28 MB)

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

Bekijk PDF online (1,63 MB)

Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025

Bekijk PDF online (8,87 MB)

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)
Ecologische effectenstudies 17 februari 2021

Windenergie op en rondom de Veluwe, effecten op Wespendief en andere soorten

Bekijk PDF online (7,18 MB)
Waterbeheer internationaal 4 februari 2021

Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online (43,65 MB)

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020

Bekijk PDF online (6,75 MB)
Werk maken van herstel 4 november 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

Bekijk PDF online (5,66 MB)

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

Bekijk PDF online (3,98 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi