Klimaat en Water

Ecologie en klimaat

Veranderingen in temperatuur en regenval hebben op allerlei manieren invloed op de ecologie van planten en dieren. Trekvogels ondervinden als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. De omstandigheden op de trekroute en in de Afrikaanse gebieden waar ze overwinteren veranderen ingrijpend. Ook dichterbij merken we veranderingen: door de gemiddeld hogere temperaturen groeit het gras langer door, wat doorwerkt in de geschiktheid van gebieden voor weidevogels, ganzen en muizen.

Ons bureau voert analyses uit, en we geven advies over hoe met klimaatgerelateerde veranderingen rekening kan worden gehouden in het waterbeheer en het beheer van natuurgebieden. We werken aan een toekomstbestendige inrichting van gebieden die klimaatverandering kan opvangen. Om bij te dragen aan een effectievere bescherming onderzoeken we de ecologie van trekvogels in hun overwinteringsgebieden in Afrika en op de trekroute. We volgen de vogels via nieuwe technieken en brengen veranderingen in de overwinteringsgebieden met satellietdata en veldonderzoek in kaart.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

View PDF online

Ecologische beoordeling uitbreiding Panhuyspoel. Effecten op hydrologie en stikstofdepositie

View PDF online

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

View PDF online
Fotograaf: