Toekomstbestendig waterbeheer / Wadden, zee en delta’s

Project - Veilige en duurzame kustversterking

IMG 1775

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is het Hoogwaterbeschermingsprogramma ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Onderdeel daarvan is het op hoogte brengen van de zeedijken. De kustversterking vindt plaats in het kader van een integrale visie op een veilige kust en ecologie speelt daarbij een belangrijke rol. A&W is betrokken bij verschillende projecten voor dijkversterking, onder meer op Ameland, langs de Friese kust en langs de kust van Eemshaven naar Delfzijl. We hebben in dat kader de ecologische kwaliteiten van de natuur op en rond de dijk in kaart gebracht, de benodigde toetsingen aan de natuurwetgeving uitgevoerd en meegedacht waar natuurversterking mogelijk zou zijn.

Op een aantal locaties in Nederland is en wordt gewerkt aan innovatieve kustversterking waarbij natuurlijke ontwikkeling onderdeel is van die kustversterking (Building with Nature – Ecoshape). Altenburg & Wymenga heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van het ecologisch ontwerp van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, die in 2015 zijn versterkt met 30 miljoen m3 zand. Daarmee is ter hoogte van de zeewering een nieuw duingebied ontstaan, met onder meer kansen voor embryonale duinen, grijze duinen en duinvalleien. Op Texel wordt in het kader van de zandige versterking meegewerkt aan de totstandkoming van de Prins Hendrikzanddijk, waarbij A&W in het team van Jan de Nul de ecologische inbreng en begeleiding verzorgt. Langs de Dollard zijn de ecologen van ons bureau betrokken bij de pilot Brede Groene dijk, waarin we onder meer de monitoring en ecologische begeleiding verzorgen.

Publicaties

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Bekijk PDF online (61,47 MB)

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)

Gerelateerde projecten

Polder de Hegewarren, nabij Natura 2000-gebied Alde Feanen, verliest zijn functie als landbouwgrond. Directe aanleiding daarvoor is de opgave om in veenweidegebieden CO2-emissie en bodemdaling te v..

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van ou..

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Het plan ‘Holwerd aan zee’, initiatief van een werkgroep van bewoners, gaat om het verbinden van Holwerd met de Waddenzee. Naast economische kansen voor het dorp en omgeving, biedt dat ook kans..

Behoud en herstel van biodiversiteit is prioriteit in het beheer van de Waddenzee. Een goed beeld van de ecologische processen, de herstelmogelijkheden voor sleutelsoorten en de menselijke activite..

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spe..

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenm..

Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren vindt normaal gesproken plaats vanaf schepen en vanuit laag vliegende vliegtuigjes. Deze monitoring vindt plaats voor het bepalen van effecten van bijvoorb..

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teel..

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waar..

Fotograaf:
Fotograaf: