Effecten en beoordeling

Natura 2000 en Passende beoordeling

De bescherming van Natura 2000-gebieden is in de Wet Natuurbescherming geregeld. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt via een voortoets bepaald of er een kans is dat deze leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden. In dat geval is een passende beoordeling nodig. Bij een passende beoordeling wordt in detail in kaart gebracht welke effecten er kunnen zijn en welke verzachtende maatregelen genomen kunnen worden. A&W is ervaren in het uitvoeren van passende beoordelingen.

Passende beoordelingen vinden vaak plaats in het kader van grotere ruimtelijke projecten of in het kader van een milieu-effectrapportage. In dat geval is sprake van een bredere analyse en worden alle effecten van het plan in beeld gebracht. Altenburg & Wymenga kan het ecologisch deel voor haar rekening nemen; zo hebben we de afgelopen jaren aan verschillende m.e.r. projecten bijgedragen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

5730

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)
5520

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

Bekijk PDF online (683,43 KB)
5306
Effecten en beoordeling 22 januari 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

Bekijk PDF online (588,45 KB)
Fotograaf:
Fotograaf: