Effecten en beoordeling

Natura 2000 en Passende beoordeling

De bescherming van Natura 2000-gebieden is in de Wet Natuurbescherming geregeld. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt via een voortoets bepaald of er een kans is dat deze leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden. In dat geval is een passende beoordeling nodig. Bij een passende beoordeling wordt in detail in kaart gebracht welke effecten er kunnen zijn en welke verzachtende maatregelen genomen kunnen worden. A&W is ervaren in het uitvoeren van passende beoordelingen.

Passende beoordelingen vinden vaak plaats in het kader van grotere ruimtelijke projecten of in het kader van een milieu-effectrapportage. In dat geval is sprake van een bredere analyse en worden alle effecten van het plan in beeld gebracht. Altenburg & Wymenga kan het ecologisch deel voor haar rekening nemen; zo hebben we de afgelopen jaren aan verschillende m.e.r. projecten bijgedragen.

Fotograaf: