Wadden, zee en delta’s / Remote sensing

Project - Offshore monitoring met hoge resolutiebeelden

IMG 3324 Meeuwen Op Zee

Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren vindt normaal gesproken plaats vanaf schepen en vanuit laag vliegende vliegtuigjes. Deze monitoring vindt plaats voor het bepalen van effecten van bijvoorbeeld windparken of om het belang van bepaalde gebieden in kaart te brengen. Monitoring op deze wijze levert informatie over de verspreiding van soorten, maar heeft beperkingen met betrekking tot betrouwbaarheid en veiligheid. Vooral bij windparken levert laag vliegen voor monitoring bezwaren op.

Een betrouwbaar alternatief voor deze gegevensverzameling is de monitoring met hoge resolutiefoto’s. A&W werk daartoe samen met specialisten van Hidef.bioconsult SH, een Duits bureau voor ecologisch onderzoek op zee. Op een hoogte van c. 550 m worden hoge resolutie foto’s gemaakt van het onderzoeksgebied, die vervolgens via een innovatief systeem worden geanalyseerd op de aanwezigheid van zeevogels en zeezoogdieren. Op deze wijze kunnen van grote zeeoppervlakten verspreidingsbeelden worden gemaakt van de verschillende soorten. Belangrijke voordelen van deze methodiek is dat er geen sprake is van verstoring, betrouwbare data beschikbaar komen en de gegevens goed digitaal kunnen worden vastgelegd.

Publicaties

Oud Gras En Greppelland In Beeld
Remote sensing 26 oktober 2022

Oud gras- en greppelland in beeld

Bekijk PDF online (9,20 MB)
Quickscan Hoogwatervluchtplaatsen

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)
Analysis Of High Tide Roost Use

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

Bekijk PDF online (94,16 MB)

Gerelateerde projecten

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

De inzet van satellieten voor informatie over het weer is tegenwoordig bijna gewoon geworden nu veel mensen de buienradar gebruiken om te weten of er regen aankomt. Deze informatie heeft echter ver..

Bomen en bos zijn schaars in de West-Afrikaanse Sahel zone. Door grote droogten in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn veel grote bomen doodgegaan en tegenwoordig is de begrazing met sc..

Het plan ‘Holwerd aan zee’, initiatief van een werkgroep van bewoners, gaat om het verbinden van Holwerd met de Waddenzee. Naast economische kansen voor het dorp en omgeving, biedt dat ook kans..

Behoud en herstel van biodiversiteit is prioriteit in het beheer van de Waddenzee. Een goed beeld van de ecologische processen, de herstelmogelijkheden voor sleutelsoorten en de menselijke activite..

In de laaggelegen delen van Nederland was tot in de jaren ’50 geregeld sprake van grootschalige muizenplagen. Nadien niet meer. Vanaf 2004 zijn muizen terug op het toneel. In 2014-2015 kwamen vel..

Bomen en bos zijn schaars in de West-Afrikaanse Sahel zone. Door grote droogten in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn veel grote bomen doodgegaan en tegenwoordig is de begrazing met sc..

Altenburg & Wymenga heeft een voorspellingsmodel gemaakt van de hoogte van de jaarlijkse vloed in de Binnendelta van de Niger in Mali. Dit immense gebied stroomt onder water vanaf augustus tot..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Fotograaf:
Fotograaf: