Biodiversiteit

Monitoring van biodiversiteit

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van planten en dieren in een gebied zijn systematische gegevens nodig over het voorkomen en de verspreiding van deze soorten. Dit kan door een eenmalige inventarisatie of herhaalde monitoring. De wijze waarop dat gebeurt is sterk afhankelijk van de achterliggende vraag. Langjarige monitoring kan bijvoorbeeld informatie geven over de trends van populaties, maar ook over of herstelmaatregelen effect sorteren. Een systematische kartering – bijvoorbeeld van de vegetatie- geeft inzicht in de ecologische kwaliteit van gebieden en de verspreiding van soorten.

A&W heeft meer dan 30 jaar ervaring met veldonderzoek – inventarisaties, monitoring of gericht biologisch onderzoek – aan vegetaties, planten en dieren. We zijn zeer goed thuis in het karteren van vegetaties en plantensoorten, hebben de specialistische kennis in huis voor monitoring van insecten, vissen, vleermuizen, andere zoogdieren en vogels. We doen dat in Nederland en op verschillende plaatsen in het buitenland, zowel onshore als offshore. Naast de ogen en oren van onze ecologen zetten we innovatieve (sensor)technieken in voor monitoring. Dat betreft bijvoorbeeld high-tech recorders voor vleermuizen (batcorders), hoge resolutie camera’s met temperatuur- en bewegingssensoren en remote sensing technieken.

Publicaties

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

Bekijk PDF online (1,63 MB)

Habitatkenmerken die de dichtheid van broedvogels in landschapselementen in de Friese Wouden bepalen

Bekijk PDF online (2,66 MB)
Monitoring van biodiversiteit 21 september 2020

Monitoring in de Friese Wouden Vleermuizen en habitatkenmerken 2019

Bekijk PDF online (1,99 MB)
Fotograaf: