Effecten en beoordeling

Ecologische effectenstudies

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik kunnen verschillende effecten optreden. Vaak wordt de vraag gesteld of er verlies of verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Zo gaat het bij windturbine parken vooral om het risico op aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen of de impact op vliegroutes. Andere effecten betreffen onder andere barrières in de trekroutes of veranderingen in de waterhuishouding of in stikstofdepositie.

Om te weten of er ecologische effecten zijn, en of die kunnen leiden tot de achteruitgang van populaties of het verdwijnen van soorten, is kennis en soms ook gericht veldonderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar verstoringsafstanden, aanvaringsslachtoffers of vliegroutes. Onze ecologen voeren dergelijk onderzoek uit. We kunnen ook ondersteunen bij het bepalen welk type kennis en welke gegevens nodig zijn om vragen op te lossen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Effecten en beoordeling 11 januari 2010

Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten

View PDF online
Effecten en beoordeling 22 januari 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

View PDF online
Effecten en beoordeling 25 augustus 2008

Long-term effects of fertilisation regime on earthworm abundance in a semi-natural grassland area

View PDF online
Fotograaf: