Effecten en beoordeling

Ecologische effectenstudies

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik kunnen verschillende effecten optreden. Vaak wordt de vraag gesteld of er verlies of verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Zo gaat het bij windturbine parken vooral om het risico op aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen of de impact op vliegroutes. Andere effecten betreffen onder andere barrières in de trekroutes of veranderingen in de waterhuishouding of in stikstofdepositie.

Om te weten of er ecologische effecten zijn, en of die kunnen leiden tot de achteruitgang van populaties of het verdwijnen van soorten, is kennis en soms ook gericht veldonderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar verstoringsafstanden, aanvaringsslachtoffers of vliegroutes. Onze ecologen voeren dergelijk onderzoek uit. We kunnen ook ondersteunen bij het bepalen welk type kennis en welke gegevens nodig zijn om vragen op te lossen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

10047

Tussenrapportage onderzoek ‘zwarte wiek’ Eemshaven

Bekijk PDF online (2,71 MB)
10038

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,30 MB)
9602

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

Bekijk PDF online (4,62 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: