Toekomstbestendig waterbeheer Werk maken van herstel

Natuerlik Ljouwert 2050

Uitsnede Natuerlik Ljouwert 2050

In 2021 presenteerden de groene organisaties Natuerlik Fryslân 2050. Die visie toont hoe natuur en biodiversiteit een duurzame plek kunnen krijgen in het veranderende Friese landschap, waarbij water en bodem sturend zijn. Dit ter inspiratie en als uitnodiging om mee aan de slag te gaan. Die uitnodiging pakte de gemeente Leeuwarden met beide handen aan.

Het resultaat is een nadere uitwerking van Natuerlik Fryslân voor het grondgebied van de gemeente: de handreiking Natuerlik Ljouwert 2050. Deze handreiking is gemaakt door A&W, Peter de Ruyter landschapsarchitectuur en Atelier des Hollants, voor en met de gemeente Leeuwarden. Het laat zien hoe natuur en landschap er in de gemeente in de toekomst uit kunnen gaan zien. Vrijdenkend en met bodem, water, landschappelijke kenmerken en natuurlijke processen als uitgangspunten.

De handreiking wil mensen bewust maken van wat waardevol is en welke kansen er zijn. En bouwsteen zijn in het gesprek over hoe om te gaan met het landschap. Er zijn grote opgaven op het vlak van water, klimaat, biodiversiteit, stikstof, energie etc. en ook vanuit de gemeente zijn er ambities. Niet alles kan echter overal en daarom is uitwerking in samenhang zo belangrijk. Natuerlik Ljouwert 2050 geeft daarbij houvast en helpt om ambities helder te maken.

Het toekomstperspectief bestaat uit een kaartbeeld voor 2050 voor de gemeente als geheel en een verdiepingsslag voor vijf landschapseenheden: Westergo Greidhoeke, Middelsee, Oostergo, Lege Midden en de stad Leeuwarden.  De verdiepingsslag vat de belangrijkste kenmerken en waarden samen en benoemt opgaven. Alle elementen van het landschap, ook het agrarisch gebied en de bebouwde omgeving hebben daarin een functie. Voor elk landschap worden voorbeelden gegeven van kansrijke maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken. Ook worden er ‘medebewoners’ opgevoerd: voorbeelden van planten en dieren die karakteristiek zijn voor de huidige of te ontwikkelen natuur. De gemeente Leeuwarden ligt op het snijpunt van verschillende landschapstypen en omvat zowel stedelijke omgeving, Natura 2000-gebieden als dunbevolkt agrarisch gebied. Dat maakt dat er veel verschillende zaken spelen, samenkomen én mogelijk zijn!

Nieuwsgierig? Download hier de handreiking. 

Fotograaf:
Fotograaf: