Toekomstbestendig waterbeheer

Project - Ecologische visie voor de Friese boezem

Alde Feanen, waar A&W veel werk doet

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van oudsher wordt gekenmerkt door grote natuurwaarden in de uitgestrekte waterpartijen, in de daaraan grenzende moerassige delen en in de ’s winters vaak onder water staande oeverlanden. Door het tegenwoordig sterke gereguleerde waterpeil in de Friese boezem en door bodemdaling van de oeverlanden als gevolg van de lage landbouwpeilen in de omgeving, is het karakter van het gebied in de laatste decennia sterk – en veelal onomkeerbaar – veranderd. Veel van de van oudsher voorkomende natuurwaarden zijn daardoor grotendeels verdwenen (b.v. blauwgraslanden) of zijn sterk achteruitgegaan (b.v. weide- en moerasvogels, Noordse woelmuis).

A&W heeft samen met de terreinbeheerders van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer, en met de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, een ‘ecologische boezemvisie’ ontwikkeld, waarin een nieuwe (positieve) kijk op het Friese boezemgebied wordt gepresenteerd. De visie maakt duidelijk dat er, ondanks de grote onomkeerbare abiotische veranderingen, goede kansen zijn om grote en deels andere natuurwaarden terug te winnen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ondergedoken waterplanten en bijbehorende waterfauna, aan moerasbroedvogels en aan pleisterplaats voor grote aantallen watervogels. Het is de bedoeling dat de betrokken partijen daar de komende jaren mee aan de slag gaan.

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)

Gerelateerde projecten

Polder de Hegewarren, nabij Natura 2000-gebied Alde Feanen, verliest zijn functie als landbouwgrond. Directe aanleiding daarvoor is de opgave om in veenweidegebieden CO2-emissie en bodemdaling te v..

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spe..

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenm..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teel..

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waar..

Fotograaf:
Fotograaf: