Ecologische effectenstudies / Wadden, zee en delta’s

Project - Werken aan wind in de Eemshaven

IMG 20161006 141929680 HDR

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone en is in die zin zeer geschikt voor windenergie. Tegelijkertijd ligt het gebied op één van de belangrijkste vliegroutes van trekvogels in ons land. Door de ligging aan zee én in het uiterste noordoosten van het land worden de vogels die van ver aan komen vliegen hier tijdens de voorjaarstrek ‘gestuwd’.

Hoe kan bij de ontwikkeling van windenergie rekening worden gehouden met deze belangrijke functie voor trekvogels? A&W voert onderzoek uit naar het risico op aanvaringsslachtoffers – vogels én vleermuizen – en de factoren die hierop invloed hebben, zoals de windrichting, weersomstandigheden, de situering van turbines en de inrichting van de omgeving. Ecologie speelt een belangrijke rol bij windenergie, onder andere vanwege de situering van beschermde gebieden (Natura 2000, Kader Richtlijn Marien), belangrijke vliegroutes en hotspots voor zeevogels en zeezoogdieren. Samen met UvA (Universiteit van Amsterdam) en bureau Waardenburg doen we in de Eemshaven onderzoek naar het effect van tijdelijke stilstand van windturbines op het risico op aanvaring.

In de radiouitzending van Vroege Vogels is aandacht besteed aan het onderwerp:
Vroege Vogels: Voorkomt stilzetten windmolens vogelslachtoffers? (november 2018)

Ook bij RTV Noord verscheen een item over de werkzaamheden door A&W in de Eemshaven:
RTV Noord: Luguber klusje: dode vogels tellen in de Eemshaven (oktober 2018)

Een groot deel van de vogeltrek vindt ’s nachts plaats, ook in de Eemshaven.

Publicaties

Zwarte Wieken Thumbnail

Tussenrapportage onderzoek ‘zwarte wiek’ Eemshaven

Bekijk PDF online (2,71 MB)
Scheuren In Arkemheen

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,30 MB)
Thumbnail 20 479

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

Bekijk PDF online (4,62 MB)

Gerelateerde projecten

Altenburg & Wymenga onderzoekt samen met Waardenburg Ecology of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om..

Plaatsing van windturbines op de Veluwe is ecologisch en juridisch niet haalbaar vanwege te hoge risico’s op aanvaring met de Wespendief. Rondom de Veluwe zijn er wel mogelijkheden. Dit blijkt ui..

Windpark Fryslân BV ontwikkelt in het noordelijke deel van het IJsselmeer een windpark bestaande uit 89 windturbines. Onderdeel van het windpark is een natuurvoorziening in het IJsselmeer, nabij K..

Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. De werken zijn onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, wa..

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik wordt vaak de vraag gesteld of er verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Verstoring kan optreden bij de aanleg van een weg..

De Slikken van Voorne zijn een belangrijk rustgebied voor kust- en watervogels, maar ook een geliefde plek om te kitesurfen. A&W heeft in 2015-2017 onderzoek gedaan naar het gebruik van de rust..

Het plan ‘Holwerd aan zee’, initiatief van een werkgroep van bewoners, gaat om het verbinden van Holwerd met de Waddenzee. Naast economische kansen voor het dorp en omgeving, biedt dat ook kans..

Behoud en herstel van biodiversiteit is prioriteit in het beheer van de Waddenzee. Een goed beeld van de ecologische processen, de herstelmogelijkheden voor sleutelsoorten en de menselijke activite..

Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren vindt normaal gesproken plaats vanaf schepen en vanuit laag vliegende vliegtuigjes. Deze monitoring vindt plaats voor het bepalen van effecten van bijvoorb..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Fotograaf:
Fotograaf: