Wadden, zee en delta’s

Project - Werken aan biodiversiteit in de Waddenzee

Wad4

Behoud en herstel van biodiversiteit is prioriteit in het beheer van de Waddenzee. Een goed beeld van de ecologische processen, de herstelmogelijkheden voor sleutelsoorten en de menselijke activiteiten is daarbij cruciaal. A&W werkt in het Waddengebied aan (onderzoeks)projecten met onderwerpen die variëren van het herstel van biobouwers, vismigratie, duurzame visserij, wadvogels tot vergunninggestuurde projecten.

Om bestaande kennis en data toegankelijk en overzichtelijk te maken is A&W door de Rijksuniversiteit van Groningen gevraagd een ‘Waddennatuurkaart’ op te stellen. Deze interactieve ecotopen- en kansrijkdomkaart laat belangrijke ontwikkelingen in de Waddenzee zien. Te zien zijn o.a. hotspots van bodemdieren en locaties van schelpdierbanken, maar ook menselijke activiteiten als garnalenvisserij. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een ‘kennistafel’ georganiseerd, voorbereid en uitgewerkt, om een integrale kijk te ontwikkelen op kansen voor herstel van natuurwaarden in de sublitorale delen van de Waddenzee. Met betrokken partijen is gezamenlijk vastgesteld wat de ecologische opgaven en belangrijke factoren zijn en hoe en door wie de opgaven vormgegeven kunnen worden. Het eindproduct is een kennisdocument dat een kader biedt voor lopende en nieuwe initiatieven in het Waddengebied. Daarnaast is in samenwerking met bureau Waardenburg voor PRW een advies opgesteld over de haalbaarheid van herintroductie van de Platte oester. Dat betrof zowel de ecologische aspecten – waar liggen kansrijke locaties voor herstel, wat zijn kansen en risico’s? – als een verkenning van sociaal-maatschappelijke aspecten – wie zijn belanghebbenden, welke kansen en risico’s zien zij, welke bijdrage kunnen ze leveren?

Publicaties

Quickscan Hoogwatervluchtplaatsen

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)
Analysis Of High Tide Roost Use

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

Bekijk PDF online (94,16 MB)
Rapport Effecten Bodemberoering

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)

Gerelateerde projecten

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

Het plan ‘Holwerd aan zee’, initiatief van een werkgroep van bewoners, gaat om het verbinden van Holwerd met de Waddenzee. Naast economische kansen voor het dorp en omgeving, biedt dat ook kans..

Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren vindt normaal gesproken plaats vanaf schepen en vanuit laag vliegende vliegtuigjes. Deze monitoring vindt plaats voor het bepalen van effecten van bijvoorb..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Fotograaf:
Fotograaf: