Ecologie en klimaat / Toekomstbestendig waterbeheer

Project - Natte teelten en biodiversiteit onderzocht binnen VIPNL

Lisdodde

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding geweest voor nader onderzoek naar innovatieve vormen van landgebruik, zoals natte teelt. In Friesland is om die reden het programma Better Wetter ontwikkeld. Hierin speelt A&W al jaren een belangrijke rol. Meerjarige studies naar met name lisdoddeteelt en veenmosaangroei laten zien dat natte teeltvormen een plek kunnen krijgen in een toekomstig, klimaatbestendig veenweidelandschap. Ook onderzoeksinitiatieven in andere Nederlandse laagveenregio’s erkennen het belang van onderzoek naar natte teeltvormen. Om die reden worden de verschillende nationale onderzoeken naar natte teelt in de komende vijf jaar centraal gecoördineerd. Dat gebeurt onder de gezamenlijke noemer VIPNL: Veenweiden Innovatieprogramma Nederland.

Wat betekent de inpassing van natte teeltvormen in het landschap als het gaat om biodiversiteit? Binnen het VIPNL doet A&W daar, samen met Stichting Bargerveen en Hogeschool Van Hall Larenstein, de komende jaren nader onderzoek naar. In het eerste jaar van monitoring (2022) ligt de focus hoofdzakelijk op macrofauna en flora. Macrofauna wordt meegenomen in de monitoring vanwege het belang ervan in de kringloop en de ecologische kwaliteit. Aan de hand van vallen en schepnetmonsters wordt de macrofauna die zich ontwikkelt in de (onderwater)bodem en de vegetatie geïdentificeerd en gemeten. We doen dat in verschillende regio’s in Noordoost Friesland, Noord-Holland en het Groene Hart. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende natte gewassen als groeiplaats, waaronder grote en kleine lisdodde, riet, veenmossoorten, olifantsgras en cranberry. Ter vergelijking wordt ook onderzoek gedaan op regulier raaigrasland. De verwachting is dat met de inpassing van natte teelten, juist als aanvulling binnen het totale palet aan gebruiksvormen in het veenweidegebied, de biodiversiteit op grote schaal kan worden vergroot en versterkt.

Meer weten over dit project?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met:

Ivan

Ivan Mettrop

Expertises: moerasecologie, toekomstbestendig waterbeheer, klimaatadaptatie, paludicultuur

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)

Gerelateerde projecten

Polder de Hegewarren, nabij Natura 2000-gebied Alde Feanen, verliest zijn functie als landbouwgrond. Directe aanleiding daarvoor is de opgave om in veenweidegebieden CO2-emissie en bodemdaling te v..

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van ou..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spe..

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenm..

Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hierbij..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Waterbeschikbaarheid is van levensbelang voor de mensen die wonen in het stroomgebied van de Senegal-rivier. Vooral in de droge midden-vallei is de rivier de enige bron van water. Ieder jaar zorgt..

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via..

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teel..

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waar..

Fotograaf:
Fotograaf: