Geo-analyse

Het verzamelen en analyseren van informatie met geo-informatie systemen (GIS) heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en biedt een wereld aan toepassingsmogelijkheden. Door het combineren van kaartinformatie, satellietbeelden en eigen onderzoeksdata kunnen ecologische patronen en relaties snel en ruimtelijk in beeld gebracht worden. Steeds meer geodata is vrij beschikbaar, zoals de hoogtekaarten, satellietbeelden en luchtfoto’s. A&W investeert veel in ruimtelijke analyses en digitale data-inwinning voor onderzoek, monitoring en analyses.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Geo-analyse 22 oktober 2015

Roodstaart

View PDF online
Geo-analyse 1 januari 2018

Mapping Grassland Management Intensity Using Sentinel-2 Satellite Data

View PDF online

Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer, vierde voortgangsrapportage (2010/2011)

Fotograaf: