Toekomstbestendig waterbeheer

Project - Better Wetter maakt werk van regionale klimaatadaptatie

Rietmoeras

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waarborgen is een watersysteem nodig dat wateroverschotten en –tekorten kan opvangen, en een landgebruik in kwetsbare delen van het veenweidegebied dat duurzaam is en rendabel onder nattere omstandigheden. Om dat in de praktijk te onderzoeken heeft A&W het initiatief genomen om samen met onderwijs en regionale partners het Programma Better Wetter te ontwikkelen (zie www.betterwetter.nl voor partners). Het heeft als doel het ontwikkelen van economische dragers voor een duurzaam land- en watergebruik onder (zeer) natte omstandigheden. Better Wetter richt zich ook op het vinden van (nieuwe) verdienmodellen onder dit soort omstandigheden.

Het programma biedt een koepel voor innovaties in waterbeheer, via onderzoek en het testen in de praktijk. Zo kunnen betrokken partijen ervaring opdoen met toekomstbestendige vormen van waterbeheer en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer te kunnen profiteren van onze waterrijke omgeving. Duurzaam is in dit verband ook ecologische verantwoord met inbegrip van biodiversiteit en landschap. Onze ambitie met Better Wetter is om in Noordoost Fryslân een (inter)nationale proeftuin te creëren voor innovatieve vormen van toekomstbestendig waterbeheer. In het kader van Better Wetter zijn praktijkproeven opgezet met lisdodde teeltbedden en experimenten met de teelt van veenmos. Binnen deze pilotstudies lag de nadruk op teelttechnische zaken. In de komende jaren wordt gewerkt aan verschillende verdienmodellen en de inzet van flexibel waterbeheer.

Bekijk hier ook het promofilmpje over de activiteiten binnen Better Wetter.

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)

Gerelateerde projecten

Polder de Hegewarren, nabij Natura 2000-gebied Alde Feanen, verliest zijn functie als landbouwgrond. Directe aanleiding daarvoor is de opgave om in veenweidegebieden CO2-emissie en bodemdaling te v..

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van ou..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spe..

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenm..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teel..

Fotograaf:
Fotograaf: