Toekomstbestendig waterbeheer

Project - Better Wetter maakt werk van regionale klimaatadaptatie

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waarborgen is een watersysteem nodig dat wateroverschotten en –tekorten kan opvangen, en een landgebruik in kwetsbare delen van het veenweidegebied dat duurzaam is en rendabel onder nattere omstandigheden. Om dat in de praktijk te onderzoeken heeft A&W het initiatief genomen om samen met onderwijs en regionale partners het Programma Better Wetter te ontwikkelen (zie www.betterwetter.nl voor partners). Het heeft als doel het ontwikkelen van economische dragers voor een duurzaam land- en watergebruik onder (zeer) natte omstandigheden. Better Wetter richt zich ook op het vinden van (nieuwe) verdienmodellen onder dit soort omstandigheden.

Het programma biedt een koepel voor innovaties in waterbeheer, via onderzoek en het testen in de praktijk. Zo kunnen betrokken partijen ervaring opdoen met toekomstbestendige vormen van waterbeheer en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer te kunnen profiteren van onze waterrijke omgeving. Duurzaam is in dit verband ook ecologische verantwoord met inbegrip van biodiversiteit en landschap. Onze ambitie met Better Wetter is om in Noordoost Fryslân een (inter)nationale proeftuin te creëren voor innovatieve vormen van toekomstbestendig waterbeheer. In het kader van Better Wetter zijn praktijkproeven opgezet met lisdodde teeltbedden en experimenten met de teelt van veenmos. Binnen deze pilotstudies lag de nadruk op teelttechnische zaken. In de komende jaren wordt gewerkt aan verschillende verdienmodellen en de inzet van flexibel waterbeheer.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap

Bekijk PDF online (1,21 MB)

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

Bekijk PDF online (8,18 MB)

Gerelateerde projecten

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van ou..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spe..

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenmos aangelegd. Vee..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teel..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

A&W hanteert de DNR 2011 voor opdrachten

Contact
  • KVK: 01056199
  • BTW: 802 897 150 B01
Fotograaf: