Effecten en beoordeling

Ecologische begeleiding

Het in een vroeg stadium betrekken van een ecoloog bij nieuwe plannen en projecten levert veel voordelen. De ecoloog kan meedenken in de ontwerpfase, mogelijkheden voor mitigatie of compensatie identificeren, en vervolgens een eventuele ontheffing of vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aanvragen. Ook in de uitvoering is begeleiding door een ecoloog zinvol. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregelen correct zijn uitgevoerd of het controleren op de aanwezigheid van broedende vogels op de planlocatie.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van ecologische begeleiding. We kennen de weg voor het verzorgen en indienen van aanvragen voor ontheffingen en vergunningen. Ook kunnen wij tijdens uitvoerend werk meehelpen aan oplossingen voor plotseling optredende problemen van ecologische aard. Wij zijn creatief en inventief in dit opzicht.

Publicaties

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

Bekijk PDF online (683,43 KB)
Effecten en beoordeling 22 januari 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

Bekijk PDF online (588,45 KB)
Fotograaf: