Effecten en beoordeling

Ecologische begeleiding

Het in een vroeg stadium betrekken van een ecoloog bij nieuwe plannen en projecten levert veel voordelen. De ecoloog kan meedenken in de ontwerpfase, mogelijkheden voor mitigatie of compensatie identificeren, en vervolgens een eventuele ontheffing of vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aanvragen. Ook in de uitvoering is begeleiding door een ecoloog zinvol. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregelen correct zijn uitgevoerd of het controleren op de aanwezigheid van broedende vogels op de planlocatie.

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van ecologische begeleiding. We kennen de weg voor het verzorgen en indienen van aanvragen voor ontheffingen en vergunningen. Ook kunnen wij tijdens uitvoerend werk meehelpen aan oplossingen voor plotseling optredende problemen van ecologische aard. Wij zijn creatief en inventief in dit opzicht.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Effecten en beoordeling 11 januari 2010

Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten

View PDF online
Effecten en beoordeling 22 januari 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

View PDF online
Effecten en beoordeling 25 augustus 2008

Long-term effects of fertilisation regime on earthworm abundance in a semi-natural grassland area

View PDF online
Fotograaf: