Wadden, zee en delta’s

Project - Holwerd aan zee

Ballastplaat

Het plan ‘Holwerd aan zee’, initiatief van een werkgroep van bewoners, gaat om het verbinden van Holwerd met de Waddenzee. Naast economische kansen voor het dorp en omgeving, biedt dat ook kansen voor herstel van de ecologische connectie tussen Waddenzee en achterland. A&W heeft de mogelijke natuurdoelen uitgewerkt en beheer- en inrichtingsadviezen geformuleerd. Getij, morfologie, overstromingsfrequentie en de aanvoer van zoet water uit het achterland zijn daarbij sturend. Met name een geleidelijke zoet/zoutovergang – tegenwoordig een zeldzaam fenomeen in Nederland – is ecologisch waardevol. Bij een juiste inrichting wordt vismigratie tussen Waddenzee en Friese boezem weer mogelijk, wat vooral van belang is voor diadrome vissen. Een brakwaterzone met variatie in waterdiepte, temperatuur en begroeiing biedt paai- en opgroeigelegenheid aan o.a. estuariene vissen. Ook ontstaat ruimte voor wad, slik en pionier- en lage kweldervegetaties. Op bij eb droogvallende delen kunnen wadvogels foerageren. Voorgesteld wordt om broedeilanden voor wadvogels aan te leggen; deze kunnen ook fungeren als hoogwatervluchtplaats.

Publicaties

Quickscan Hoogwatervluchtplaatsen

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)
Analysis Of High Tide Roost Use

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

Bekijk PDF online (94,16 MB)
Rapport Effecten Bodemberoering

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)

Gerelateerde projecten

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

Behoud en herstel van biodiversiteit is prioriteit in het beheer van de Waddenzee. Een goed beeld van de ecologische processen, de herstelmogelijkheden voor sleutelsoorten en de menselijke activite..

Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren vindt normaal gesproken plaats vanaf schepen en vanuit laag vliegende vliegtuigjes. Deze monitoring vindt plaats voor het bepalen van effecten van bijvoorb..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Fotograaf:
Fotograaf: