Toekomstbestendig waterbeheer

Project - Lisdoddeteelt in het Bûtefjild

Lisdodde

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teeltbedden met lisdodde ingericht. Better Wetter richt zich op de vraag ‘Wat zijn de kansen voor toekomstig land- en watergebruik onder nattere omstandigheden?’ Eén van de kansrijke gewassen voor teelt onder natte omstandigheden is lisdodde. Zowel Grote als Kleine lisdodde groeien prima op relatief voedselrijke veenbodems met hoge waterstanden en bieden een brede range aan potentiële toepassingen.

De resultaten in 2017, 2018 en 2019  zijn erg goed. Zowel Grote als Kleine lisdodde blijken kansrijke gewassen voor natte teelt. Wortelstokken zijn ingeplant met behulp van een groep studenten MBO Life Sciences Watermanagement en Milieu, via samenwerking met Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Uit deze wortelstokken is al in 2017 in rap tempo een grote hoeveelheid aan nieuwe, snelgroeiende scheuten opgekomen. Een warme periode in mei leidde tot een groeisnelheid van maar liefst 3 centimeter per dag! In 2018 hebben deze planten zich nog eens flink vermenigvuldigd en is er sprake van een homogeen teeltbed met flinke productiecapaciteit.

De hoge productie uit de teeltbedden biedt goede perspectieven voor de vervolgfase van Better Wetter. Bladmateriaal zal worden geoogst en en de slag naar productie en vermarkting zal worden gemaakt. Lisdodde biedt een brede range aan potentiële toepassingen, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal of in de vorm van biolaminaat. In het vervolg van het project zal daarom niet meer alleen de focus liggen op de teelt van lisdodde, maar ook op het fabriceren van eindproducten uit lisdodde en vermarktingsmogelijkheden in samenwerking met lokale ondernemers.

Omrop Fryslân schonk aandacht aan het onderwerp in onderstaande reportage.

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)

Gerelateerde projecten

Polder de Hegewarren, nabij Natura 2000-gebied Alde Feanen, verliest zijn functie als landbouwgrond. Directe aanleiding daarvoor is de opgave om in veenweidegebieden CO2-emissie en bodemdaling te v..

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van ou..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spe..

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenm..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waar..

Fotograaf:
Fotograaf: