Effecten en beoordeling

Quickscans/natuurtoetsen

Natuurwetgeving is sinds 1 januari 2017 geregeld via de Wet natuurbescherming. Daarnaast bestaat er regelgeving op provinciaal niveau. A&W is ervaren in het uitvoeren van ecologische beoordelingen en het begeleiden van projecten. U kunt bij ons terecht voor een Quickscan, maar ook voor grotere beoordelingen, bijvoorbeeld als onderdeel van een milieueffectrapportage.

Bij een Quickscan wordt in kaart gebracht voor welke beschermde natuurwaarden mogelijk een conflict met de Wet natuurbescherming kan ontstaan door de voorgenomen werkzaamheden. Daarbij wordt aandacht besteed aan relaties met beschermde gebieden en de aanwezigheid van beschermde soorten. Waar nodig doen wij aanbevelingen voor mitigerende maatregelen of nader onderzoek.

Publicaties

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

Bekijk PDF online (683,43 KB)
Fotograaf:
Fotograaf: