Effecten en beoordeling

Quickscans/natuurtoetsen

Natuurwetgeving is sinds 1 januari 2017 geregeld via de Wet natuurbescherming. Daarnaast bestaat er regelgeving op provinciaal niveau. A&W is ervaren in het uitvoeren van ecologische beoordelingen en het begeleiden van projecten. U kunt bij ons terecht voor een Quickscan, maar ook voor grotere beoordelingen, bijvoorbeeld als onderdeel van een milieueffectrapportage.

Bij een Quickscan wordt in kaart gebracht voor welke beschermde natuurwaarden mogelijk een conflict met de Wet natuurbescherming kan ontstaan door de voorgenomen werkzaamheden. Daarbij wordt aandacht besteed aan relaties met beschermde gebieden en de aanwezigheid van beschermde soorten. Waar nodig doen wij aanbevelingen voor mitigerende maatregelen of nader onderzoek.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Effecten en beoordeling 11 januari 2010

Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten

View PDF online
Effecten en beoordeling 22 januari 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

View PDF online
Effecten en beoordeling 25 augustus 2008

Long-term effects of fertilisation regime on earthworm abundance in a semi-natural grassland area

View PDF online
Fotograaf: