Effecten en beoordeling

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gepaard gaan met ecologische effecten die al dan niet gevolgen hebben voor beschermde soorten en gebieden. Dat kan zowel spelen bij kleine ingrepen als bij grootschalige veranderingen zoals de aanleg van windparken, nieuwe wegen of uitbreidingsplannen. Vanuit de natuurwetgeving en andere kaders worden ecologische gevolgen meegewogen in de besluitvorming en daarvoor zijn betrouwbare gegevens en kundige expertise nodig. Ons bureau doet gericht en onafhankelijk onderzoek naar ecologische effecten. We passen die kennis toe bij het uitvoeren van natuurtoetsen, passende beoordelingen en de ecologische begeleiding van projecten.

Publicaties

Effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten

Bekijk PDF online (1,28 MB)

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)
Ecologische effectenstudies 17 februari 2021

Windenergie op en rondom de Veluwe, effecten op Wespendief en andere soorten

Bekijk PDF online (7,18 MB)
Fotograaf: