Effecten en beoordeling

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gepaard gaan met ecologische effecten die al dan niet gevolgen hebben voor beschermde soorten en gebieden. Dat kan zowel spelen bij kleine ingrepen als bij grootschalige veranderingen zoals de aanleg van windparken, nieuwe wegen of uitbreidingsplannen. Vanuit de natuurwetgeving en andere kaders worden ecologische gevolgen meegewogen in de besluitvorming en daarvoor zijn betrouwbare gegevens en kundige expertise nodig. Ons bureau doet gericht en onafhankelijk onderzoek naar ecologische effecten. We passen die kennis toe bij het uitvoeren van natuurtoetsen, passende beoordelingen en de ecologische begeleiding van projecten.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Effecten en beoordeling 11 januari 2010

Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten

View PDF online
Effecten en beoordeling 22 januari 2015

Het effect van windgedreven golfslag op ondergedoken waterplanten in Frieslands boezemmeren

View PDF online
Effecten en beoordeling 25 augustus 2008

Long-term effects of fertilisation regime on earthworm abundance in a semi-natural grassland area

View PDF online
Fotograaf: