Biodiversiteit

Dierbeweging en zenderstudies

Met de ontwikkeling van innovatieve technieken om dieren op hun dagelijkse routes te volgen wordt een nieuw venster geopend op de ruimtelijke bewegingspatronen van dieren, de ligging van hun foerageergebieden, trekroutes en de keuzes die ze maken. Met deze informatie zijn we veel beter in staat om het belang van bepaalde gebieden te duiden of knelpunten op te sporen. Bijvoorbeeld via vliegpaden van vogels in en bij windparken. Zo is de kennis over de migratie van trekvogels van en naar Afrika in de laatste jaren sterk toegenomen door informatie via gezenderde vogels. Met deze nieuwe kennis kan een grote bijdrage geleverd worden aan de bescherming van soorten en een beter beheer van gebieden, afgestemd op het gebruik door dieren.

Afhankelijk van de soort – van klein tot groot – en de vraagstelling worden verschillende typen zenders ingezet. A&W beschikt daartoe over de benodigde vergunningen en expertise, en werkt samen met verschillende partners. We voeren dergelijke studies uit voor verschillende diergroepen (o.a. vogels, vleermuizen, andere zoogdieren, vissen) en ondersteunen bij het maken van onderzoeksplannen, organisatie en vergunningen, data-inwinning, -opslag en analyses. Vooral de koppeling met geo-informatie en kennis over de terreinsituatie levert veel toegevoegde waarde bij de interpretatie van de verzamelde data.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

9302

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

Bekijk PDF online (6,00 MB)
8507

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers

Bekijk PDF online (631,62 KB)
Fotograaf:
Fotograaf: