Biodiversiteit

Werk maken van herstel

De noodzaak om te werken aan herstel van biodiversiteit wordt breed onderkend en gevoeld. Het is nu vooral zaak om dit om te zetten in concrete plannen en maatregelen. Dat kan op het schaalniveau van landschappen en gebieden (b.v. Natura 2000), maar ook lokaal door bijvoorbeeld vispassages aan te leggen, bijenstroken aan te planten of schuil- en nestgelegenheid voor vleermuizen en vogels te realiseren. Zowel in de stad als in het landelijk gebied.

A&W draagt op verschillende manieren bij aan het herstel van natuur en biodiversiteit. We maken visies en plannen voor duurzame landschappen, voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden, en we adviseren over het ontwerp en de aanleg van fauna- en vispassages. We hebben jarenlang ervaring met natuurinclusieve landbouw en ontwikkeling van nieuwe natuur, en werken daarin nauw samen met boeren en water- en natuurbeheerders. Ook doen we gericht onderzoek naar de ecologie van bodem en insecten: daar ligt de basis voor gezonde ecosystemen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Biodiversiteit 1 oktober 1999

Nijlgans Alopochen aegyptiacus verdrinkt jonge Bergeenden Tadorna tadorna

View PDF online
Biodiversiteit 1 juli 1997

Grutto’s Limosa limosa in de zomer van 1993 vroeg op de slaapplaats: aanwijzing voor een slecht broedseizoen

View PDF online
Werk maken van herstel 15 maart 2015

Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties

View PDF online
Fotograaf: