Klimaat en Water

Toekomstbestendig waterbeheer

Klimaatverandering stelt ons huidige waterbeheer stevig op de proef. Hevige regenval, clusterbuien of langdurige droogte vragen om aanpassingen in beheer en gebruik. Hoe en waar kunnen gebieden voor waterberging worden ingericht en hoe beperken we de effecten van veendaling en verdroging? Hoe zorgen we in dat opzicht voor een toegesneden waterpeil en goede waterkwaliteit in natuurgebieden?

Om oplossingen aan te dragen onderzoeken we in de praktijk nieuwe wegen in waterbeheer. A&W ontwikkelde samen met andere partners het regionaal programma voor klimaatadaptatie Better Wetter. Daarnaast werken we aan de hand van watersysteemanalyses aan concrete adviezen en maatregelen voor beekdalsystemen, moerassystemen en andere waterrijke gebieden.

Publicaties

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Tussentijdse rapportage van resultaten t/m 2020

Bekijk PDF online (6,75 MB)

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

Bekijk PDF online (3,98 MB)

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Bekijk PDF online (270,84 KB)
Fotograaf: