Ecologie en klimaat / Populatiebeheer en genetica

Project - Kieviten in de knel: de invloed van het weer op het broedresultaat

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via de planning van landbouwactiviteiten? Via een literatuuronderzoek in combinatie met een model-analyse zijn in opdracht van de BFVW weersafhankelijke factoren onder de loep genomen. De kievit is goed in staat zich aan te passen aan de warmer wordende weersomstandigheden door eerder met de leg te starten. Echter, de vervroeging van de legdatum houdt geen gelijke pas met de snelheid waarmee landbouwactiviteiten, zoals maaien in het bijzonder, vervroegen. Voor de kievit wordt het daarom steeds moeilijker om jongen groot te brengen. Alleen vroege broeders maken kans. Maar ook op niet-gemaaide graslanden komt de kievit in de knel: in warmere voorjaren is al vroeg sprake van een dichte en hoge grasmat, waar de kievit en zijn kuikens niet uit de voeten kunnen. Het broedsucces van de kievit is dan ook sterk afhankelijk van het weer en de planning van landbouwactiviteiten. Klimaatverandering speelt daarin een belangrijk rol.

Publicaties

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

Bekijk PDF online (1,63 MB)

Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025

Bekijk PDF online (8,87 MB)

Overview output muskrat research programme

Bekijk PDF online (490,21 KB)

Gerelateerde projecten

Predatie is een belangrijke factor in het broedsucces van weidevogels. A&W is nauw betrokken bij onderzoek naar de rol van predatie en de toenemende invloed van de Steenmarter daarbij.

..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hierbij..

In de laaggelegen delen van Nederland was tot in de jaren ’50 geregeld sprake van grootschalige muizenplagen. Nadien niet meer. Vanaf 2004 zijn muizen terug op het toneel. In 2014-2015 kwamen vel..

Waterbeschikbaarheid is van levensbelang voor de mensen die wonen in het stroomgebied van de Senegal-rivier. Vooral in de droge midden-vallei is de rivier de enige bron van water. Ieder jaar zorgt..

Door hun kenmerkende levenswijze kunnen bevers een positieve rol spelen bij natuurontwikkeling. Maar er is ook een spanningsveld met waterveiligheid en economische belangen. Goed doordacht en consi..

A&W investeert in de ontwikkeling van (populatie)modellen, omdat ze een goed gereedschap zijn om kwantitatief te denken. Modellen helpen hypotheses te genereren en objectieve schattingen te mak..

Muskusratten bouwen hun nesten vaak in kaden, wat een reëel risico oplevert voor de waterveiligheid. Daarom zijn waterschappen al sinds de komst van deze exoot in Nederland bezig met de bestrijdin..

Fotograaf: