Toekomstbestendig waterbeheer

Project - Veenmosteelt in het Bûtefjild

Veenmos

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenmos aangelegd. Veenmos is één van de kansrijke gewassen voor natte teelt en zeer duurzaam omdat daarmee netto koolstof kan worden vastgelegd. Dit voorkomt uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling in het veenweidegebied. Veenmosteelt kan daarnaast natuurherstel als doel hebben, vanwege de relatief zure en voedselarme omstandigheden en de bijzondere soorten die thuishoren in door veenmos gedomineerde habitats. Over de productie, groeivoorwaarden, beheervereisten en vermarktingsopties bestaan echter nog veel vragen.

Om meer inzicht te krijgen in de teelttechnische zaken zijn in het najaar van 2017 experimentele veenmosteeltbedden aangelegd, waarin wordt geprobeerd de relatief zure omstandigheden voor veenmos te creëren. In de komende jaren wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd, zullen de vereiste beheersmaatregelen op een rij worden gezet en wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar oogstmogelijkheden. Aanvullend zal, in samenwerking met lokale ondernemers, aandacht uitgaan naar de regionale toepassingen van veenmos.

Publicaties

Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)
Veenvisie

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Bekijk PDF online (61,47 MB)

Gerelateerde projecten

Polder de Hegewarren, nabij Natura 2000-gebied Alde Feanen, verliest zijn functie als landbouwgrond. Directe aanleiding daarvoor is de opgave om in veenweidegebieden CO2-emissie en bodemdaling te v..

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van ou..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spe..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teel..

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waar..

Fotograaf:
Fotograaf: