Klimaat en Water

Wadden, zee en delta’s

De Waddenzee ligt spreekwoordelijk op steenworpafstand van ons bureau, en veel van onze medewerkers hebben daar hun ecologische roots. We zijn dan ook goed thuis in de ecologische processen in wadden- en deltasystemen. Onderzoek aan biobouwers, vissen, en trekvogels als steltlopers en ganzen biedt onze ecologen de expertise om input te leveren bij nieuwe ontwikkelingen, duurzame kustbescherming en het beoordelen van effecten van nieuwe plannen en projecten.

Offshore, op afstand van de kust, spelen verschillende nieuwe ontwikkelingen zoals windparken op zee, en zandwinning en zandsuppleties voor kustverdediging. A&W richt zich op de ecologische aspecten van deze ontwikkelingen. Samen met andere partners, en met inzet van innovatieve technieken, voeren we monitoring uit en doen we onderzoek aan zeevogels en zeezoogdieren. Deze kennis passen we toe in advisering en effectbeoordelingen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Een Eems-estuarium vol leven

View PDF online
Wadden, zee en delta’s 8 januari 2003

Short-term and long-term facilitation of goose grazing by livestock in the Dutch Wadden Sea area

View PDF online
Wadden, zee en delta’s 28 januari 2015

Habitat modification drives benthic trophic diversity in an intertidal soft-bottom ecosystem

View PDF online
Fotograaf: