Klimaat en Water

Wadden, zee en delta’s

De Waddenzee ligt spreekwoordelijk op steenworpafstand van ons bureau, en veel van onze medewerkers hebben daar hun ecologische roots. We zijn dan ook goed thuis in de ecologische processen in wadden- en deltasystemen. Onderzoek aan biobouwers, vissen, en trekvogels als steltlopers en ganzen biedt onze ecologen de expertise om input te leveren bij nieuwe ontwikkelingen, duurzame kustbescherming en het beoordelen van effecten van nieuwe plannen en projecten.

Offshore, op afstand van de kust, spelen verschillende nieuwe ontwikkelingen zoals windparken op zee, en zandwinning en zandsuppleties voor kustverdediging. A&W richt zich op de ecologische aspecten van deze ontwikkelingen. Samen met andere partners, en met inzet van innovatieve technieken, voeren we monitoring uit en doen we onderzoek aan zeevogels en zeezoogdieren. Deze kennis passen we toe in advisering en effectbeoordelingen.

Publicaties

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online (3,87 MB)

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online (2,48 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: