Klimaat en Water

Wadden, zee en delta’s

De Waddenzee ligt spreekwoordelijk op steenworpafstand van ons bureau, en veel van onze medewerkers hebben daar hun ecologische roots. We zijn dan ook goed thuis in de ecologische processen in wadden- en deltasystemen. Onderzoek aan biobouwers, vissen, en trekvogels als steltlopers en ganzen biedt onze ecologen de expertise om input te leveren bij nieuwe ontwikkelingen, duurzame kustbescherming en het beoordelen van effecten van nieuwe plannen en projecten.

Offshore, op afstand van de kust, spelen verschillende nieuwe ontwikkelingen zoals windparken op zee, en zandwinning en zandsuppleties voor kustverdediging. A&W richt zich op de ecologische aspecten van deze ontwikkelingen. Samen met andere partners, en met inzet van innovatieve technieken, voeren we monitoring uit en doen we onderzoek aan zeevogels en zeezoogdieren. Deze kennis passen we toe in advisering en effectbeoordelingen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

8732

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)
8731

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

Bekijk PDF online (94,16 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: