Toekomstbestendig waterbeheer

Project - Focus op moeras

IMG 7025

Moerasgebieden herbergen veel natuurwaarden en bieden o.a. broedgebied aan moerasvogels, leefgebied aan amfibieën, libellen en verscheidene zoogdieren en paai- en opgroeigebied aan vissen. Ook spelen ze een belangrijke rol in toekomstbestendig waterbeheer. A&W heeft een uitgebreide expertise op het vlak van moerasnatuur en het ecologisch functioneren van moerassen. Zo is voor de provincie Groningen een studie gedaan naar de perspectieven van jonge moerasnatuur in een aantal grote moerasgebieden rond de stad Groningen. De studie geeft handvatten voor het waarborgen van jonge moerasstadia en de bijzondere natuurwaarden die daaraan verbonden zijn. Voor de provincie Fryslân is, samen met natuur- en waterbeheerders, een ecologische visie opgesteld voor de randzone van de Friese boezemmeren. De visie biedt dergelijke terreinen een nieuw perspectief, waarbij ze bijdragen aan het ecologisch functioneren van het Merengebied als geheel. In de moeraszone van de Oostvaardersplassen inventariseert A&W al jaren de broedvogels, zo ook in 2018. Eerder zijn, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de ontwikkelingen over de periode 1987-2011 samengevat in een boekje. Ook wordt vanuit A&W veel onderzoek gedaan aan sturende factoren voor moerasbroedvogels als Roerdomp en Porseleinhoen. Op basis daarvan geven we adviezen over beheer en inrichting.

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)

Gerelateerde projecten

Polder de Hegewarren, nabij Natura 2000-gebied Alde Feanen, verliest zijn functie als landbouwgrond. Directe aanleiding daarvoor is de opgave om in veenweidegebieden CO2-emissie en bodemdaling te v..

A&W heeft samen met landschapsarchitect Peter de Ruyter een visie opgesteld op klimaatbestendige veenlandschappen. Opdrachtgever was de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK), een samenwerki..

Het huidige landgebruik in het Nederlandse veenweidegebied kent verschillende knelpunten. Bodemdaling, CO2-uitstoot en beperkte mogelijkheden voor waterberging zijn in de afgelopen jaren aanleiding..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

De Friese boezem is het verspreid over de gehele provincie aanwezige, aaneengesloten stelsel van waterwegen, meren en plassen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Friese Merengebied, dat van ou..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Als onderdeel van het project Better Wetter zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Fryslân teeltbedden met veenm..

De verwachte stijging van de zeespiegel betekent voor ons land dat we veel moeten investeren in de versterking van de kust om het risico op overstromingen in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor is..

Als onderdeel van het project Better Wetter  zijn in het Bûtefjild in Noordoost-Friesland teel..

De problematiek in de Friese veenweiden en wateropgaven die samenhangen met klimaatveranderingen vragen om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer. Om agrarisch gebruik ook in de toekomst te waar..

Fotograaf:
Fotograaf: