Werk maken van herstel / Dierbeweging en zenderstudies

Project - Faunapassages bieden dieren een oversteek

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale As, een nieuwe vierbaanse autosnelweg door het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deze is aangelegd in de periode 2015-2017. A&W was nauw betrokken bij de locatiekeuze, het ontwerp en de inrichting van de faunapassages.

In totaal zijn 25 faunapassages aangelegd, van kleine faunaduikers voor marterachtigen, muizensoorten en amfibieën, tot grote, 10 meter brede faunapassages en hop-overs voor vleermuizen. Ter hoogte van de EHS is een zogenaamde fly-over aangelegd met een overspanning van 150 meter. Blijkens de monitoring met ondermeer camera’s die A&W heeft uitgevoerd worden de faunapassages intensief gebruikt door een breed scala aan diersoorten. Ook de Otter maakt gebruik van de passeermogelijkheden.

Voor faunapassages is het belangrijk dat er een plan op maat gemaakt wordt, waarbij het ontwerp en de inrichting nauw aansluiten op de eisen van de soorten die er gebruik van moeten maken en bij de directe omgeving. A&W maakt dergelijke plannen voor verschillende typen passages, en voert desgewenst ook de begeleiding uit.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het geb..

Voor in Nederland broedende vogelsoorten zijn de omstandigheden op de trekroutes en in overwinteringsgebieden cruciaal. De Gekraagde roodstaart bijvoorbeeld, broedt onder andere in het coulisseland..

Het opheffen van barrières voor migrerende vissen is een belangrijke maatregel om de ecologische kwaliteit van waterlichamen te verbeteren. In en langs de rand van het beheergebied van Wetterskip..

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken e..

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingspe..

Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hier..

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: