Werk maken van herstel

Project - Booming Business in de Alde Feanen

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het gebied te maken met een sterke achteruitgang van waterriet (leefgebied voor o.a. de Roerdomp), met het grotendeels verdwijnen van ondergedoken waterplanten (leefgebied voor vele waterdieren) en met verruiging van veenmosrietlanden. Belangrijkste oorzaken voor deze drie zaken zijn respectievelijk het instellen van een strak waterpeil in de Friese boezem in 1967, een te grote fosfaatbelasting in het recente verleden en de hoge stikstofdepositie uit de lucht.

A&W heeft een plan ontworpen om in de Alde Feanen de gevolgen van deze ‘3-voudige’ erfenis tegen te gaan. Samen met de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, STOWA en de beheerder van het gebied It Fryske Gea wordt met dat plan nu het Life-project ‘Booming Business’ uitgevoerd, dat nog doorloopt tot eind 2019. ‘Booming’ verwijst naar de Engels benaming voor het hoempen van de Roerdomp.

De eerste resultaten zijn erg bemoedigend: er is sprake van uitgebreide vestiging van ondergedoken waterplanten en het eerste waterriet begint terug te komen! De komende jaren wordt via monitoring de ontwikkeling verder gevolgd.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken e..

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingspe..

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: