Werk maken van herstel

Project - Booming Business in de Alde Feanen

Bordboomingbusiness Aldefeanen

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het gebied te maken met een sterke achteruitgang van waterriet (leefgebied voor o.a. de Roerdomp), met het grotendeels verdwijnen van ondergedoken waterplanten (leefgebied voor vele waterdieren) en met verruiging van veenmosrietlanden. Belangrijkste oorzaken voor deze drie zaken zijn respectievelijk het instellen van een strak waterpeil in de Friese boezem in 1967, een te grote fosfaatbelasting in het recente verleden en de hoge stikstofdepositie uit de lucht.

A&W heeft een plan ontworpen om in de Alde Feanen de gevolgen van deze ‘3-voudige’ erfenis tegen te gaan. Samen met de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, STOWA en de beheerder van het gebied It Fryske Gea wordt met dat plan nu het Life-project ‘Booming Business’ uitgevoerd, dat nog doorloopt tot eind 2019. ‘Booming’ verwijst naar de Engels benaming voor het hoempen van de Roerdomp.

De eerste resultaten zijn erg bemoedigend: er is sprake van uitgebreide vestiging van ondergedoken waterplanten en het eerste waterriet begint terug te komen! De komende jaren wordt via monitoring de ontwikkeling verder gevolgd.

Publicaties

Werk maken van herstel 14 juli 2022

Ganzen en natuurdoelen in het Naardermeer

Bekijk PDF online (3,83 MB)

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

Bekijk PDF online (3,86 MB)

Gerelateerde projecten

Het Mosterdveen is een bijzonder natuurgebied op de Veluwe, met delen bos, droge en vochtige heide, licht gebufferde vennen en hoogveenelementen. In dit reliëfrijke gebied liggen de vennen in een..

In hoeverre vindt er uitwisseling van genen plaats tussen Noordse woelmuizen die voorkomen in twee Natura 2000-gebieden in Noord-Holland? Dit was de onderzoeksvraag van een project dat A&W uitv..

Door intensivering van de landbouw zijn de van origine botanisch waardevolle graslanden in het veenweidelandschap voor een groot gedeelte verdwenen. Diepe ontwatering, hoge mate van bemesting en in..

Versterking van de biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Maar hoe kan dat het beste? Voor welke soorten doe je dat en wat hebben die nodig? Wat zijn zinvolle maatregelen en waar? En ook:..

Het Naardermeer is het oudste natuurreservaat van Nederland. Er komen verscheidene soorten moerasbroedvogels voor en een scala aan Natura 2000-habitattypen en -soorten. In het gebied broeden jaarli..

Samen met Sweco werkt A&W aan de opstelling van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai. Dit doen we in opdracht van Prolander. De Middenraai is een voormalig landbouwgebied oostelijk..

De Hollands Ankeveense Plassen herbergen van oudsher verscheidene moerasbroedvogelsoorten en Natura 2000 habitattypen. Het open landschap met goed ontwikkeld riet staat echter onder druk. Bovendien..

Het Reevediep is de 'bypass' langs Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer. Bij de aanleg ervan is een deel van de oude oever, met leefgebied voor moerasvogels, afgegraven. Om die reden is in ee..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

Het Groninger Landschap wil graag het complete beeksysteem van de Hunze herstellen, van Drenthe tot aan het Wad. Daarvoor moet de beek ook weer door de stad Groningen gaan lopen. Zo’n ingrijpende..

Weidevogelbeheer vormt een belangrijk onderdeel van natuurinclusieve landbouw. Nederland speelt internationaal een grote rol als broedgebied voor weidevogels als Grutto, Kievit, Scholekster en Slob..

In 2013 is gestart met de aanleg van De Centrale As in Noordoost-Fryslân. Deze autoweg doorkruist kleinschalig coulisselandschap, wat een goede landschappelijke inpassing vraagt. Daarom zijn veel..

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken e..

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingspe..

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Fotograaf:
Fotograaf: