Werk maken van herstel

Project - Toekomstvisie voor natuur in Midden-Delfland

Grutto's met op de achtergrond vliegveld Zestienhoven Midden-Delfland

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingsperspectieven zijn uitgewerkt. Midden-Delfland kent drie landschapstypen: veenweiden, laagveenmoerassen en relatief nieuw recreatiebos langs de stadsrand. Alle drie deze typen hebben hun eigen kwaliteiten en aandachtspunten. De openheid van het weidegebied van groot internationaal belang als het gaat om het behoud van weidevogels, en daarnaast voor de belevingskwaliteit van het gebied. Verweving van landbouw en natuur is in de open delen de sleutelfactor. Maar ook de moerasnatuur is van internationale waarde en biedt veel potentie voor behoud en herstel. Daarbij zijn ook opties om deze natte natuur te combineren met maatregelen voor klimaatadaptatie, zoals waterberging. Natuurlijker beheer en vernatting van de jonge bossen langs de stadsranden, van groot belang als uitloopgebied voor de 2 miljoen mensen in de omliggende steden, zijn manieren om ook hier de biodiversiteit te vergroten.

In samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer is de toekomstvisie door A&W opgesteld en gepresenteerd in de vorm van een openbare en visueel aantrekkelijke StoryMap. De toekomstvisie ‘Naar een aantrekkelijk en biodivers Midden-Delfland 2040’ is te vinden op www.groenmiddendelfland2040.nl.

De verschillende landschapstypen in Midden-Delfland hebben ieder hun eigen kwaliteiten en aandachtspunten.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het geb..

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken e..

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: Foto van Natuurmonumenten (gemaakt door M. van de Ven)