Dierbeweging en zenderstudies / Ecologische effectenstudies

Project - Vleermuizen kunnen met hop-overs overweg

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze proberen op ‘koplamphoogte’ over te steken, met het risico op aanrijding. Met aanleggen van specifieke verbindingen voor vleermuizen, zogenaamde hop-overs, kan een veilige oversteek worden gewaarborgd.

We hebben in Nederland, Duitsland en Engeland onderzoek gedaan naar de ecologische eisen die aan dergelijke vleermuis-oversteekplaatsen worden gesteld. Wat zijn de goede afstanden en hoe moet de verbinding met het achterland eruit zien? Door vleermuizen met radio-zenders uit te rusten konden we achterhalen wat de belangrijke vliegroutes zijn. Dit is bijvoorbeeld gedaan voor de Grootoorvleermuizen in het nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden. Inmiddels zijn over De Centrale As hop-overs op verschillende plaatsen aangelegd. A&W was betrokken bij het ontwerp en het begeleiden van de feitelijke aanleg. Ook hebben we gemonitord of de hop-overs functioneren, en dat doen ze! Vleermuizen kunnen er goed mee overweg. Het is een goed voorbeeld van hoe gewerkt kan worden aan veilige verbindingen van diersoorten in een landschap waar ook andere functies bestaan.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

Bekijk PDF online (401,52 KB)

Ecological impact and cost-effectiveness of wildlife crossings in a highly fragmented landscape: a multi-method approach

Bekijk PDF online (1,72 MB)

De Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels

Bekijk PDF online (2,62 MB)

Gerelateerde projecten

Recent zijn onder het spoor door het Naardermeer een aantal faunapassages aangelegd om deelgebieden onderling te verbinden. Nu willen Natuurmonumenten, Prorail en de provincie Noord-Holland weten o..

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. De werken zijn onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, waari..
In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik wordt vaak de vraag gesteld of er verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Verstoring kan optreden bij de aanleg van een weg..

De Slikken van Voorne zijn een belangrijk rustgebied voor kust- en watervogels, maar ook een geliefde plek om te kitesurfen. A&W heeft in 2015-2017 onderzoek gedaan naar het gebruik van de rust..

Voor in Nederland broedende vogelsoorten zijn de omstandigheden op de trekroutes en in overwinteringsgebieden cruciaal. De Gekraagde roodstaart bijvoorbeeld, broedt onder andere in het coulisseland..

Het opheffen van barrières voor trekkende vissen is een belangrijke maatregel om de ecologische kwaliteit van wateren te verbeteren.  Daarom werkt Wetterskip Fryslân aan de aanleg van vispassages e..
Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hierbij..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Fotograaf: