Dierbeweging en zenderstudies

Project - Barrières in vismigratie

Het opheffen van barrières voor migrerende vissen is een belangrijke maatregel om de ecologische kwaliteit van waterlichamen te verbeteren. In en langs de rand van het beheergebied van Wetterskip Fryslân heeft A&W in samenwerking met beroepsvissers gemalen en sluizen getoetst op vispasseerbaarheid. We onderzochten zowel de migratie in het najaar (van 2012 en 2013) als in het voorjaar (van 2013 en 2014). Er zijn metingen gedaan van het aanbod en de uittrek van vis, het aandeel van trekkende soorten daarin en het gebruik van het kunstwerk. Dit type werk levert veel kennis over de trek van vissen, het belang van verschillende watertypen daarin en de passeerbaarheid van de kunstwerken.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

West African mangroves harbour millions of wintering European warblers

View PDF online

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2008

View PDF online

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2011

View PDF online

Gerelateerde projecten

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

Voor in Nederland broedende vogelsoorten zijn de omstandigheden op de trekroutes en in overwinteringsgebieden cruciaal. De Gekraagde roodstaart bijvoorbeeld, broedt onder andere in het coulisseland..

Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hier..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
  • KVK: 01056199
  • BTW: 802 897 150 B01
Fotograaf: