Dierbeweging en zenderstudies

Project - Barrières in vismigratie

Het opheffen van barrières voor trekkende vissen is een belangrijke maatregel om de ecologische kwaliteit van wateren te verbeteren.  Daarom werkt Wetterskip Fryslân aan de aanleg van vispassages en het paseerbaar maken van gemalen voor vis. Om te kijken of dat werkt wordt monitoring uitgevoerd. Zo heeft A&W in samenwerking met beroepsvissers onderzocht of gemalen en sluizen van het Wetterskip goed voor vissen te passeren zijn.  Dat onderzoek is uitgevoerd in het najaar (van 2012 en 2013) en in het voorjaar (van 2013 en 2014). Er zijn metingen gedaan van het aanbod en de uittrek van vis, en het gebruik van het kunstwerk. Op alle locaties is de soortsamenstelling en conditie gemeten, en ook in hoeverre er vissoorten bij waren die over lange afstand trekken. Dit type werk levert veel kennis over de trek van vissen, het belang van verschillende watertypen daarin en de passeerbaarheid van de kunstwerken.

Publicaties

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

Bekijk PDF online (401,52 KB)

Ecological impact and cost-effectiveness of wildlife crossings in a highly fragmented landscape: a multi-method approach

Bekijk PDF online (1,72 MB)

De Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels

Bekijk PDF online (2,62 MB)

Gerelateerde projecten

Recent zijn onder het spoor door het Naardermeer een aantal faunapassages aangelegd om deelgebieden onderling te verbinden. Nu willen Natuurmonumenten, Prorail en de provincie Noord-Holland weten o..

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

Voor in Nederland broedende vogelsoorten zijn de omstandigheden op de trekroutes en in overwinteringsgebieden cruciaal. De Gekraagde roodstaart bijvoorbeeld, broedt onder andere in het coulisseland..

Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hierbij..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Fotograaf: