Dierbeweging en zenderstudies

Project - Gekraagde roodstaart: Fryslân – Sahel vice versa

Gekraagde roodstaart

Voor in Nederland broedende vogelsoorten zijn de omstandigheden op de trekroutes en in overwinteringsgebieden cruciaal. De Gekraagde roodstaart bijvoorbeeld, broedt onder andere in het coulisselandschap van Noordoost-Friesland, overwintert in de Sahel ten zuiden van de Sahara en maakt tussenstops rond de Middellandse Zee. Door Gekraagde roodstaarten uit te rusten met geolocators heeft A&W in samenwerking met de RUG, de trekroute en overwinteringsgebieden, in het midden van Mali en het westen van Burkina Faso, kunnen reconstrueren. Daarnaast doen we sinds 2012 onderzoek in Noordoost-Friesland naar de broedbiologie en habitatkenmerken van Gekraagde roodstaarten. Ook in Afrika zelf werken we met locale partners aan de terreinkenmerken van overwinteringsgebieden van Nederlandse broedvogels, waaronder de Gekraagde roodstaart.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Quantifying the non-breeding provenance of staging Ruffs, Philomachus pugnax, using stable isotope analysis of different tissues

Bekijk PDF online (1,17 MB)

Local density, behaviour, food and moult of the Fox Kestrel Falco alopex

Bekijk PDF online (456,75 KB)

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online (2,48 MB)

Gerelateerde projecten

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

Het opheffen van barrières voor trekkende vissen is een belangrijke maatregel om de ecologische kwaliteit van wateren te verbeteren.  Daarom werkt Wetterskip Fryslân aan de aanleg van vispassages e..
Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hierbij..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

A&W hanteert de DNR 2011 voor opdrachten

Contact
  • KVK: 01056199
  • BTW: 802 897 150 B01
Fotograaf: Hendrik van Kampen