Dierbeweging en zenderstudies

Project - Gekraagde roodstaart: Fryslân – Sahel vice versa

Gekraagde Roodstaart
Gekraagde roodstaart

Voor in Nederland broedende vogelsoorten zijn de omstandigheden op de trekroutes en in overwinteringsgebieden cruciaal. De Gekraagde roodstaart bijvoorbeeld, broedt onder andere in het coulisselandschap van Noordoost-Friesland, overwintert in de Sahel ten zuiden van de Sahara en maakt tussenstops rond de Middellandse Zee. Door Gekraagde roodstaarten uit te rusten met geolocators heeft A&W in samenwerking met de RUG, de trekroute en overwinteringsgebieden, in het midden van Mali en het westen van Burkina Faso, kunnen reconstrueren. Daarnaast doen we sinds 2012 onderzoek in Noordoost-Friesland naar de broedbiologie en habitatkenmerken van Gekraagde roodstaarten. Ook in Afrika zelf werken we met locale partners aan de terreinkenmerken van overwinteringsgebieden van Nederlandse broedvogels, waaronder de Gekraagde roodstaart.

Publicaties

Dakbroedende Visdieven

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

Bekijk PDF online (6,00 MB)
Grootoorvleermuizen

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers

Bekijk PDF online (631,62 KB)

Gerelateerde projecten

In 2019 zijn onder het spoor door het Naardermeer een aantal faunapassages aangelegd om deelgebieden onderling te verbinden. Natuurmonumenten, Prorail en de provincie Noord-Holland willen weten of..

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

Het opheffen van barrières voor trekkende vissen is een belangrijke maatregel om de ecologische kwaliteit van wateren te verbeteren.  Daarom werkt Wetterskip Fryslân aan de aanleg van vispassages e..
Een groot deel van de Europese trekvogels overwintert in Afrika, in de droge savannes ten zuiden van de Sahara of de vochtige boomsavannes ten zuiden hiervan. Over de factoren en processen die hierbij..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Fotograaf: Hendrik van Kampen
Fotograaf: Hendrik van Kampen