Werk maken van herstel

Project - Natuurherstel in Natura 2000-gebieden

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken en de Alde Feanen.

Van Oordt’s Mersken ligt in het beekdal van het Koningsdiep. Het realiseren van de botanische natuurdoelen – soortenrijke vegetaties – is hier een hele puzzel, vanwege het spanningsveld met andere functies als landbouw en waterwinning. Door jarenlange betrokkenheid– in de vorm van ecohydrologisch onderzoek en monitoring, beheerevaluaties en inrichtingsplannen – zijn we goed op de hoogte van wat er in het gebied speelt. Die kennis was belangrijk voor de opstelling van het Natura 2000-beheerplan, en passen we toe in het gebiedsproces waarin maatregelen in de omgeving vorm krijgen.

De Alde Feanen hoort tot onze spreekwoordelijke achtertuin. Verbetering van de waterkwaliteit, herstel van waterriet, ondergedoken waterplanten en veenmosrietland zijn hier belangrijke opgaven. In 2015 hebben we het Natura 2000-beheerplan voor dit gebied afgerond. Het merendeel van de maatregelen daaruit wordt uitgevoerd in het kader van het LIFE+-project ‘Booming Business’. A&W heeft de subsidieaanvraag daarvoor mee opgesteld, doet de ecologische advisering bij uitvoering van de maatregelen en monitort de effecten. Het project levert veel praktische kennis op over herstel van moerasnatuur en de effectiviteit van maatregelen als droogval en visstandbeheer.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het geb..

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingspe..

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: