Biodiversiteit / Werk maken van herstel

Project - Versterken van biodiversiteit

Versterking van de biodiversiteit staat volop in de belangstelling. Maar hoe kan dat het beste? Voor welke soorten doe je dat en wat hebben die nodig? Wat zijn zinvolle maatregelen en waar? En ook: wat zijn de valkuilen?

A&W werkt op verschillende manieren aan het beantwoorden van dergelijke vragen. Zo adviseren we bij het biodivers inrichten van nieuwe en bestaande woonwijken. Dat gaat dan zowel om de huizen zelf (‘natuurinclusief bouwen’), de openbare ruimte als ecologische verbindingen met de omgeving. Ook helpen we bij het opstellen van (actie)plannen om de biodiversiteit in dorpen, steden en het landelijk gebied te versterken. We stellen scherp welke maatregelen zinvol zijn, passend bij de kenmerken van het landschap en aansluitend bij al aanwezige natuurwaarden. Biodiversiteit versterken is een zaak van samenwerking, door op alle niveaus te werken aan een biodivers netwerk. Indien gewenst verzorgen we ook de ecologische inbreng in processen om samen met andere betrokken partijen tot concrete acties te komen.

Enkele voorbeelden van recent uitgevoerde projecten: De gemeente Hoorn is geadviseerd over het biodivers inrichten van een woonwijk. Voor de stad Hoorn stelden we een biodiversiteitsplan op. De gemeente Leeuwarden adviseerden we over natuurvriendelijke inrichting van een woonwijk, inclusief bufferzones en verbindingen tussen wijk en aangrenzende natuur. Voor de provincie Flevoland is een plan gemaakt voor versterking van de biodiversiteit in de omgeving van Lelystad. In opdracht van de provincie Fryslân analyseerden we lopende initiatieven van burgers, vrijwilligersorganisaties, overheden en bedrijven op het vlak van biodiversiteitsherstel. Maar ook op kleinere schaal zijn we actief, zoals met praktische adviezen voor ecologische inrichting van bedrijventerreinen.

Publicaties

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

Bekijk PDF online (763,48 KB)

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis.

Bekijk PDF online (2,50 MB)
Werk maken van herstel 4 november 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

Bekijk PDF online (5,66 MB)

Gerelateerde projecten

Door intensivering van de landbouw zijn de van origine botanisch waardevolle graslanden in het veenweidelandschap voor een groot gedeelte verdwenen. Diepe ontwatering, hoge mate van bemesting en in..

Het Naardermeer is het oudste natuurreservaat van Nederland. Er komen verscheidene soorten moerasbroedvogels voor en een scala aan Natura 2000-habitattypen en -soorten. In het gebied broeden jaarli..

Samen met Sweco werkt A&W aan de opstelling van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai. Dit doen we in opdracht van Prolander. De Middenraai is een voormalig landbouwgebied oostelijk..

De Hollands Ankeveense Plassen herbergen van oudsher verscheidene moerasbroedvogelsoorten en Natura 2000 habitattypen. Het open landschap met goed ontwikkeld riet staat echter onder druk. Bovendien..

Het Reevediep is de 'bypass' langs Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer. Bij de aanleg ervan is een deel van de oude oever, met leefgebied voor moerasvogels, afgegraven. Om die reden is in ee..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

Het Groninger Landschap wil graag het complete beeksysteem van de Hunze herstellen, van Drenthe tot aan het Wad. Daarvoor moet de beek ook weer door de stad Groningen gaan lopen. Zo’n ingrijpende..

Weidevogelbeheer vormt een belangrijk onderdeel van natuurinclusieve landbouw. Nederland speelt internationaal een grote rol als broedgebied voor weidevogels als Grutto, Kievit, Scholekster en Slob..

In 2013 is gestart met de aanleg van De Centrale As in Noordoost-Fryslân. Deze autoweg doorkruist kleinschalig coulisselandschap, wat een goede landschappelijke inpassing vraagt. Daarom zijn veel..

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het geb..

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken e..

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingspe..

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Fotograaf: