Werk maken van herstel

Project - Om de Dobben: beleving van een pingo-landschap

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld van 15 ha groot. Deze unieke kans deed zich voor via een particulier initiatief in aansluiting op bestaande pingoruïnes van It Fryske Gea en financiering via de gebiedsontwikkeling rond De Centrale As.

A&W ontwierp een herstelplan, waarin op voormalige maïsakkers singels en houtwallen zijn versterkt. Bloemrijke graslanden en struwelen krijgen volop de ruimte om zich te ontwikkelen in aansluiting op de bestaande dobben en pingoruïnes. Via wandel- en fietsroutes is het gebied voor een breed publiek toegankelijk. Om de Dobben is een fraai voorbeeld van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Andere plannen ontwierp A&W recent voor een verbindingszone in de noordelijke EHS en een moerasgebied aan het Prinses Margrietkanaal.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Werk maken van herstel 5 oktober 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

Bekijk PDF online (276,88 KB)
Werk maken van herstel 12 december 2019

Re-assessment of phosphorus availability in fens with varying contents of iron and calcium

Bekijk PDF online (2,11 MB)
Werk maken van herstel 11 november 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

Bekijk PDF online (2,79 MB)

Gerelateerde projecten

Het Naardermeer is het oudste natuurreservaat van Nederland. Er komen verscheidene soorten moerasbroedvogels voor en een scala aan Natura 2000-habitattypen en -soorten. In het gebied broeden jaarli..

Samen met Sweco werkt A&W aan de opstelling van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai. Dit doen we in opdracht van Prolander. De Middenraai is een voormalig landbouwgebied oostelijk..

De Hollands Ankeveense Plassen herbergen van oudsher verscheidene moerasbroedvogelsoorten en Natura 2000 habitattypen. Het open landschap met goed ontwikkeld riet staat echter onder druk. Bovendien..

Het Reevediep is de 'bypass' langs Kampen tussen de IJssel en het Drontermeer. Bij de aanleg ervan is een deel van de oude oever, met leefgebied voor moerasvogels, afgegraven. Om die reden is in ee..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

Het Groninger Landschap wil graag het complete beeksysteem van de Hunze herstellen, van Drenthe tot aan het Wad. Daarvoor moet de beek ook weer door de stad Groningen gaan lopen. Zo’n ingrijpende..

Weidevogelbeheer vormt een belangrijk onderdeel van natuurinclusieve landbouw. Nederland speelt internationaal een grote rol als broedgebied voor weidevogels als Grutto, Kievit, Scholekster en Slob..

In 2013 is gestart met de aanleg van De Centrale As in Noordoost-Fryslân. Deze autoweg doorkruist kleinschalig coulisselandschap, wat een goede landschappelijke inpassing vraagt. Daarom zijn veel..

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het geb..

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken e..

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingspe..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Fotograaf: