Werk maken van herstel

Project - Om de Dobben: beleving van een pingo-landschap

Om het landschap en de biodiversiteit een kwaliteitsimpuls te geven is aan de westkant van Burgum, in het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden, een natuurrijk cultuurlandschap ontwikkeld van 15 ha groot. Deze unieke kans deed zich voor via een particulier initiatief in aansluiting op bestaande pingoruïnes van It Fryske Gea en financiering via de gebiedsontwikkeling rond De Centrale As.

A&W ontwierp een herstelplan, waarin op voormalige maïsakkers singels en houtwallen zijn versterkt. Bloemrijke graslanden en struwelen krijgen volop de ruimte om zich te ontwikkelen in aansluiting op de bestaande dobben en pingoruïnes. Via wandel- en fietsroutes is het gebied voor een breed publiek toegankelijk. Om de Dobben is een fraai voorbeeld van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond. Andere plannen ontwierp A&W recent voor een verbindingszone in de noordelijke EHS en een moerasgebied aan het Prinses Margrietkanaal.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

De Alde Feanen, gelegen in het hart van de provincie Fryslân, is met z’n 2.500 ha één van de grootste en belangrijkste laagveenmoerassen van Nederland. Net als elders in ons land heeft het geb..

Opgaven voor behoud en herstel van natuurwaarden liggen voor een belangrijk deel in Natura 2000-gebieden. A&W is bij meerdere van deze gebieden nauw betrokken, waaronder Van Oordt’s Mersken e..

De recente aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap gaf aanleiding tot een toekomstvisie natuur, waarin voor de verschillende landschapstypen in het gebied ontwikkelingspe..

Wegen en spoorlijnen zijn belangrijke barrières voor dieren met het oog op het risico op aanrijding en de uitwisseling van populaties. Dit speelde ook bij het ontwerp en de aanleg van De Centrale..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: