Ecologische effectenstudies

Project - Verstoring nader bepaald

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik wordt vaak de vraag gesteld of er verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Verstoring kan optreden bij de aanleg van een weg, bedrijventerrein, woonwijk of door recreatieve activiteiten. Om te weten of verstoring er in een bepaalde situatie ecologisch echt toe doet, is kennis en soms gericht veldonderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar het gedrag en de vluchtreacties van dieren en naar verstoringsafstanden.

Om de effecten van verstoring op broedende weidevogels te bepalen worden vaak vuistregels gebruikt met afstanden voor verschillende verstoringsbronnen. A&W heeft samen met Alterra eisen geformuleerd waaraan die moeten voldoen en deze afstanden vervolgens getoetst, onderbouwd en scherpgesteld. We passen die kennis geregeld toe om te bepalen of ingrepen tot veranderingen in de weidevogelbevolking kunnen leiden. Veldonderzoek naar verstoring kan op verschillende manieren. In het Zuidlaardermeer hebben we camera’s ingezet om de intensiteit van vaarrecreatie te meten; dat leverde veel informatie op over het gebruik van de oeverzone. Soms is gedetailleerde informatie nodig: zo zijn we in de Waddenzee bezig met verstoringsonderzoek aan zeehonden en wadvogels, waarbij we de afstanden bepalen waarop dieren vluchten bij naderende boten, wandelaars e.d. Dat doen we op afstand met een rangefinder (verrekijker met laser) om zelf geen verstoring te veroorzaken.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)

Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels

Bekijk PDF online (2,30 MB)

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online (2,48 MB)

Gerelateerde projecten

Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. De werken zijn onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, waari..
In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

De Slikken van Voorne zijn een belangrijk rustgebied voor kust- en watervogels, maar ook een geliefde plek om te kitesurfen. A&W heeft in 2015-2017 onderzoek gedaan naar het gebruik van de rust..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Fotograaf: