GIS-analyses / Ecologische effectenstudies

Project - Toekomstige natuur in Friesland

Hooiland Op Veen, Peizermade 2008 05 24 092

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provincie Fryslân heeft uit laten rekenen hoe snel dat proces verloopt. Om de maaivelddaling te beperken zijn in de Veenweidevisie keuzes gemaakt voor te volgen strategieën in verschillende delen van het veengebied in Friesland. A&W zoekt nu uit in hoeverre de huidige natuurdoelen in de Friese natuurgebieden in 2100 haalbaar zijn. Met een gis-analyse en een gedegen kennis van de Friese natuurgebieden bepalen we in hoeverre de ecologische randvoorwaarden van natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd. Aan de hand van modelberekeningen analyseren we van veranderingen in maaiveldhoogte en kwel- en infiltratie in 2100 en hoe dat uitpakt voor de natuurdoelen.

Publicaties

Aanvalsplan Grutto

Ruimtelijke analyse voor Aanvalsplan Grutto-gebied Idzegea e.o.

Bekijk PDF online (8,08 MB)
Zwarte Wieken Thumbnail

Tussenrapportage onderzoek ‘zwarte wiek’ Eemshaven

Bekijk PDF online (2,71 MB)
Scheuren In Arkemheen

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,30 MB)

Gerelateerde projecten

De bever is bezig met een sterke opmars in Nederland. Ook in Friesland zijn de eerste individuele dieren inmiddels gevestigd. Het is de verwachting dat zich vanuit de omringende provincies op termi..

Altenburg & Wymenga onderzoekt samen met Waardenburg Ecology of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om..

Plaatsing van windturbines op de Veluwe is ecologisch en juridisch niet haalbaar vanwege te hoge risico’s op aanvaring met de Wespendief. Rondom de Veluwe zijn er wel mogelijkheden. Dit blijkt ui..

Windpark Fryslân BV ontwikkelt in het noordelijke deel van het IJsselmeer een windpark bestaande uit 89 windturbines. Onderdeel van het windpark is een natuurvoorziening in het IJsselmeer, nabij K..

Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. De werken zijn onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, wa..

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

Voor de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/Nije Boarn is een inventarisatie uitgevoerd van ecologische waarden in het beekdal van het Koningsdiep. Daarvoor zijn uit verschillende bronnen gegeve..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik wordt vaak de vraag gesteld of er verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Verstoring kan optreden bij de aanleg van een weg..

De Slikken van Voorne zijn een belangrijk rustgebied voor kust- en watervogels, maar ook een geliefde plek om te kitesurfen. A&W heeft in 2015-2017 onderzoek gedaan naar het gebruik van de rust..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Fotograaf:
Fotograaf: