Ecologische effectenstudies

Project - Onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie op en rondom de Veluwe

Wespendief
Wespendief in vlucht

Plaatsing van windturbines op de Veluwe is ecologisch en juridisch niet haalbaar vanwege te hoge risico’s op aanvaring met de Wespendief. Rondom de Veluwe zijn er wel mogelijkheden. Dit blijkt uit onderzoek van A&W en Sovon Vogelonderzoek Nederland naar de effecten van windenergie op en rondom de Veluwe.

De Veluwe vormt een belangrijk leefgebied voor de Wespendief. Volgens de Natura 2000 doelstellingen zouden er minimaal 100 broedparen aanwezig moeten zijn. Dat zijn er nu naar schatting 94. De plaatsing van windturbines kan leiden tot aanvaringsslachtoffers onder deze schaarse roofvogel, waardoor de lokale populatie verder onder druk kan komen te staan. Dit is onderzocht met een rekenmodel op basis van meer dan 300.000 GPS-punten afkomstig van gezenderde Wespendieven op de Veluwe.

Vanuit de Wet natuurbescherming is slechts een zeer beperkte mortaliteit onder Wespendieven als gevolg van windturbines toegestaan, waardoor plaatsing op de Veluwe zelf niet haalbaar is. In een zone tot acht kilometer rondom de Veluwe zijn er wel mogelijkheden. De exacte aanvaringsrisico’s daar zijn afhankelijk van het aantal turbines en de afstand tot de Veluwerand. Om deze risico’s te verkleinen, zijn maatregelen mogelijk, zoals het stilzetten van de rotorbladen in de nazomer als de vogels meer buiten het Natura 2000-gebied komen. Er zijn verschillende scenario’s doorgerekend die aantonen hoe groot de effecten zijn met of zonder maatregelen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van vier betrokken Regionale Energie Strategie regio’s (Food Valley, Cleantech, Arnhem-Nijmegen, Noord Veluwe) en de provincie Gelderland. Het onderzoeksrapport is te downloaden via onderstaande link. Voor vragen kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland, provincieloket@gelderland.nl

Link naar het onderzoeksrapport

 

 

Publicaties

Zwarte Wieken Thumbnail

Tussenrapportage onderzoek ‘zwarte wiek’ Eemshaven

Bekijk PDF online (2,71 MB)
Scheuren In Arkemheen

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,30 MB)
Thumbnail 20 479

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

Bekijk PDF online (4,62 MB)

Gerelateerde projecten

Altenburg & Wymenga onderzoekt samen met Waardenburg Ecology of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om..

Windpark Fryslân BV ontwikkelt in het noordelijke deel van het IJsselmeer een windpark bestaande uit 89 windturbines. Onderdeel van het windpark is een natuurvoorziening in het IJsselmeer, nabij K..

Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. De werken zijn onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, wa..

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik wordt vaak de vraag gesteld of er verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Verstoring kan optreden bij de aanleg van een weg..

De Slikken van Voorne zijn een belangrijk rustgebied voor kust- en watervogels, maar ook een geliefde plek om te kitesurfen. A&W heeft in 2015-2017 onderzoek gedaan naar het gebruik van de rust..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Fotograaf: Mark Zekhuis / Saxifraga
Fotograaf: Mark Zekhuis / Saxifraga