Slimme data-inwinning / Ecologische effectenstudies

Project - Onderzoek aan broedeiland voor Kluten

Op de kwelders van de Dollard is speciaal voor de Kluut, een beschermde vogelsoort, een broedeiland aangelegd. De werken zijn onderdeel van een omvangrijk project van Waterschap Hunze en Aa’s, waarin gestreefd wordt naar een Brede Groene Dijk. Altenburg & Wymenga onderzoekt hier, samen met SOVON vogelonderzoek en Sense for Innovation, de effecten van deze ingrepen op broedvogels. Het meten van de werkelijke effecten is zinvol om vergelijkbare maatregelen in de toekomst beter uit te kunnen voeren.

Het broedeiland blijkt grote aantallen Kluten aan te trekken. Om de lotgevallen van de nesten goed in beeld te hebben, worden temperatuurloggers gebruikt die meten wanneer een legsel wordt bebroed. Groot voordeel van de loggers is dat ze op afstand uitleesbaar zijn gemaakt. Daardoor hoeft het eiland niet herhaaldelijk bezocht te worden en blijft de menselijke verstoring van de broedvogels beperkt. Dit is een unieke innovatie, waar in deze studie belangrijke ervaring mee is opgedaan.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

Bekijk PDF online (3,66 MB)

Effecten van habitatverlies op grutto en andere weidevogels

Bekijk PDF online (2,30 MB)

Gerelateerde projecten

In en rond de Eemshaven zijn de laatste jaren verschillende windparken tot stand gekomen of opgeschaald en verdere uitbreiding ligt in het verschiet. Het Eemshaven-gebied ligt in de windrijke kustzone..

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen via grondwaterstromen verstrekkende ecologische effecten hebben. Moerasvegetaties, heiden, venen en natte graslanden – en de soorten planten en dieren..

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaand gebruik wordt vaak de vraag gesteld of er verstoring optreedt van beschermde gebieden en soorten. Verstoring kan optreden bij de aanleg van een weg..

De Slikken van Voorne zijn een belangrijk rustgebied voor kust- en watervogels, maar ook een geliefde plek om te kitesurfen. A&W heeft in 2015-2017 onderzoek gedaan naar het gebruik van de rust..

Bij onderhoud, ontwikkeling en inrichting moet rekening gehouden worden met beschermde soorten. Een soortmanagementplan kan de juridische procedures vereenvoudigen, dienen als onderbouwing voor een..

Nieuwe wegen kunnen de routes van vleermuizen kruisen die ze gebruiken voor hun dagelijkse ‘woon-werkverkeer’. De afstand die vleermuizen moeten oversteken kan hierdoor te groot worden, of ze p..

Fotograaf: