Ecologische effectenstudies

Onderzoek naar effecten zwarte wiek bij windturbines

Zwarte Wiek

Altenburg & Wymenga onderzoekt samen met Waardenburg Ecology of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt om aanvaringsslachtoffers onder vogels te verminderen. Het onderzoek is een initiatief van de provincie Groningen en RWE in samenwerking met andere overheden, de natuursector en private partijen in de windsector. Sinds 2021 wordt in Windpark Eemshaven onderzoek gedaan, bij 14 bestaande windturbines van RWE. Na een eerste jaar slachtofferonderzoek (nulmeting) is in september 2022 van zeven windturbines één wiek zwart geverfd. Daarna is de effectmeting gestart, waarin gedurende (minimaal) twee jaar slachtofferonderzoek wordt uitgevoerd onder alle 14 windturbines.

Inmiddels hebben we de resultaten van het eerste jaar van de effectmeting geanalyseerd en gerapporteerd. Het rapport is via onderstaande link te downloaden. Uit de eerste resultaten blijkt, in tegenstelling tot wat werd gehoopt, geen effect van de zwarte wiek. Met andere woorden: we zien geen vermindering van vogelslachtoffers onder de turbines met een zwarte wiek. Er is echter sprake van veel variatie tussen de turbines, de verschillende soortgroepen en de jaren. Daardoor is het lastig om duidelijke patronen te zien. Mogelijk kunnen we na het tweede jaar effectmeting (eind 2024), aan de hand van de dan grotere dataset, een effect van de zwarte wiek voor specifieke soortgroepen aantonen.

Eind 2023 is het onderzoek uitgebreid. Ten eerste zijn door TNO twee WT-Bird systemen geïnstalleerd. Die registreren met behulp van trillingssensoren automatisch aanvaringen van vogels met de wieken. Daarmee wordt informatie verzameld over de momenten waarop, en omstandigheden waaronder, vogels tegen de wieken vliegen. Ten tweede is een MAX 3D vogelradar geplaatst, om het vlieggedrag van de vogels rondom de turbines met en zonder een zwarte wiek te onderzoeken. Het onderzoek loopt nog door tot het einde van 2024. Naar verwachting hebben we dan voor de soortgroepen die in de Eemshaven algemeen voorkomen voldoende inzicht in hoe effectief een zwarte wiek is om het aantal slachtoffers bij windturbines te verminderen.

Het uitgebreide rapport kan worden gedownload via deze link.
Nadere toelichting op het project is te vinden in de projectomschrijving.

Fotograaf:
Fotograaf: