Ecologische begeleiding

Project - Een broedeiland voor sterns

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijke taak, omdat veel soorten of habitats kritische eisen stellen aan hun omgeving. Daarnaast is kennis over de effectiviteit van mitigatie en compensatie in veel gevallen beperkt. Niettemin zijn er vaak mogelijkheden om rekening te houden met de aanwezigheid van beschermde soorten of andere belangrijke natuurwaarden. Het is dan zaak om ecologen zo vroeg mogelijk bij de voorbereiding en ontwikkeling van een project te betrekken. Ons bureau kan compensatie- en mitigatieplannen maken en assisteren in de concrete uitwerking daarvan.

Een voorbeeld daarvan is de realisatie van een broedeiland voor Noordse sterns, Visdieven en Bontbekplevieren bij de Eemshaven. Dit is een mitigerende maatregel voor de effecten van windmolens en hoogspanningsleidingen in de Eemshaven en Delfzijl, die veel slachtoffers onder de vogels veroorzaakten. Door een broedeiland buiten het windpark te plaatsen kan het aantal slachtoffers naar verwachting sterk verminderd worden. A&W is betrokken geweest bij alle aspecten van de realisatie van het eiland en voert ook de monitoring ervan uit. Het eiland is sinds het voorjaar van 2018 ‘in functie’: het eerste broedseizoen heeft het merendeel van de sterns al buiten de Eemshaven gebroed. Hier kunt u luisteren naar een item van RTV Noord over het broedeiland.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Ecologische begeleiding 29 januari 2009

Fertilisation of coastal grasslands and capacity for accommodating geese

View PDF online

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

Visitormanagementplan Nationaal Park Weerribben- Wieden

Gerelateerde projecten

Voor de uitvoering van een project kan begeleiding door een ecoloog nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregel..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
  • KVK: 01056199
  • BTW: 802 897 150 B01
Fotograaf: