Ecologische begeleiding / Quickscans/natuurtoetsen

Project - Amsterdamse stadsnatuur: een greep uit onze projecten

De Omval En Mondriaantoren

Met de vestiging van A&W in Amsterdam hebben we de stadse natuur letterlijk naast de voordeur. Gedurende vier jaar adviseren we de Gemeente Amsterdam over zaken omtrent natuurwetgeving en verzorgen we begeleiding bij ecologische vraagstukken.

Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met de begeleiding van de aanleg van een nieuwe fietsbrug over de Nieuwe Vaart. Door collega’s is ontdekt dat de beschermde Meervleermuis daar een vliegroute heeft. Vleermuizen vermijden plekken waar ‘s nachts veel kunstmatig licht schijnt, omdat dit voor pijnlijke verblinding kan zorgen. Om te voorkomen dat de Meervleermuis de route niet meer gebruikt na het aanleggen van de fietsbrug, geven wij advies over het aanpassen van het lichtplan.

Naast de Nieuwe Vaart zijn we actief in vele andere plangebieden in de stadsdelen Oost en West. Een leuk voorbeeld is de inventarisatie van natuurwaarden van het werk- en woongebied rondom Amstelstation. Op het eerste oog een grijze woestijn. Maar ook hier zijn kansen om ‘cultuurvolgers’ zoals de beschermde Gierzwaluw, Huismus, gebouwbewonende vleermuissoorten en de Slechtvalk een betere leefomgeving te bieden.

Geregeld vliegt de Slechtvalk voorbij ons kantoor in Amsterdam, op zoek naar voedsel. Deze roofvogel voelt zich thuis op de hoge ‘bergen’ van Amsterdam, zoals de Zuidas en de flatgebouwen bij Amstelstation. De Slechtvalk gebruikt deze hoge gebouwen als territorium vanwaar het met een maximale snelheid van 349 km/u jaagt op o.a. spreeuwen en stadsduiven.

Publicaties

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)

Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds

Bekijk PDF online (6,22 MB)

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers

Gerelateerde projecten

Voor de uitvoering van een project kan begeleiding door een ecoloog nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregel..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..
Fotograaf:
Fotograaf: