Ecologische begeleiding / Quickscans/natuurtoetsen

Project - Amsterdamse stadsnatuur: een greep uit onze projecten

De Omval En Mondriaantoren

Met de vestiging van A&W in Amsterdam hebben we de stadse natuur letterlijk naast de voordeur. Gedurende vier jaar adviseren we de Gemeente Amsterdam over zaken omtrent natuurwetgeving en verzorgen we begeleiding bij ecologische vraagstukken.

Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met de begeleiding van de aanleg van een nieuwe fietsbrug over de Nieuwe Vaart. Door collega’s is ontdekt dat de beschermde Meervleermuis daar een vliegroute heeft. Vleermuizen vermijden plekken waar ’s nachts veel kunstmatig licht schijnt, omdat dit voor pijnlijke verblinding kan zorgen. Om te voorkomen dat de Meervleermuis de route niet meer gebruikt na het aanleggen van de fietsbrug, geven wij advies over het aanpassen van het lichtplan.

Naast de Nieuwe Vaart zijn we actief in vele andere plangebieden in de stadsdelen Oost en West. Een leuk voorbeeld is de inventarisatie van natuurwaarden van het werk- en woongebied rondom Amstelstation. Op het eerste oog een grijze woestijn. Maar ook hier zijn kansen om ‘cultuurvolgers’ zoals de beschermde Gierzwaluw, Huismus, gebouwbewonende vleermuissoorten en de Slechtvalk een betere leefomgeving te bieden.

Geregeld vliegt de Slechtvalk voorbij ons kantoor in Amsterdam, op zoek naar voedsel. Deze roofvogel voelt zich thuis op de hoge ‘bergen’ van Amsterdam, zoals de Zuidas en de flatgebouwen bij Amstelstation. De Slechtvalk gebruikt deze hoge gebouwen als territorium vanwaar het met een maximale snelheid van 349 km/u jaagt op o.a. spreeuwen en stadsduiven.

Publicaties

22 234
Ecologische begeleiding 25 januari 2023

Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe. Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI.

Bekijk PDF online (2,62 MB)
22026#2

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (796,34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (2,04 MB)

Gerelateerde projecten

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt flink onderhanden genomen en gaat daarbij deels ondergronds. A&W doet de ecologische begeleiding van de 'Aanpak Ring Zuid', in opdracht van de Combinat..

De energietransitie is in volle gang. Dat betekent dat op grote schaal woningen verbeterd worden. Zo plaatsen we zonnepanelen en zorgen we voor betere isolatie van spouwmuren en daken. Goed voor on..

De Veluwe is een Natura 2000-gebied met te beschermen natuurwaarden én heeft belangrijke recreatieve functies. Omdat het aantal recreanten de laatste jaren sterk toeneemt, neemt ook de verstoring..

Voor de uitvoering van een project kan begeleiding door een ecoloog nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol, toolboxing, het controleren of mitigerende maatregel..

In veel effectenstudies en natuurtoetsen komt de vraag naar voren wat de mogelijkheden zijn om effecten van een voorgenomen ingreep te mitigeren (verzachten) of te compenseren. Dit is geen gemakkelijk..
Fotograaf:
Fotograaf: