Quickscans/natuurtoetsen

Project - Woningisolatie, huismussen en Schiermonnikoog

Huismus Schier

De energietransitie is in volle gang. Dat betekent dat op grote schaal woningen verbeterd worden. Zo plaatsen we zonnepanelen en zorgen we voor betere isolatie van spouwmuren en daken. Goed voor onze energierekening en het klimaat, maar minder voor de Huismus. Met de woningverbeteringen verdwijnen (mogelijke) nestplaatsen: onder kierende dakpannen, in schoorstenen en allerlei andere hoekjes en gaten.

De Huismus is in Nederland een jaarrond beschermde soort. Ook de leefomgeving en daarmee de nestplaatsen van deze soort zijn beschermd. Nestplaatsen mogen niet zonder mitigerende maatregelen verwijderd of onbruikbaar gemaakt worden. Bij plannen voor werkzaamheden aan een woning waarbij dit waarschijnlijk gaat spelen ben je verplicht om een aantal ecologische procedures te doorlopen. Die kunnen veel tijd kosten. Tijdens de eerste stap, de ecologische quickscan, brengen we door middel van een veldbezoek in kaart welke beschermde natuurwaarden in de knel kunnen komen door de werkzaamheden.

Op Schiermonnikoog zijn er veel relatief oudere huizen met daken waaronder mussen gemakkelijk een nest kunnen maken. A&W doet al jaren losse quickscans voor particulieren op het eiland. Dat kan een stuk efficiënter: in samenwerking met gemeente Schiermonnikoog en provincie Fryslân zoeken we naar een werkwijze om alle woningen in het dorp in één keer te beschouwen. Bovendien kan zo’n overkoepelende quickscan meer inzicht geven in de aanwezigheid van de Huismus op het eiland. Daar is nog heel weinig over bekend.

Na de quickscan kunnen we een ecologisch werkprotocol opstellen. Dit kan worden toegepast op het volledige dorp. Om te zorgen dat de huidige huismuspopulatie behouden blijft, wordt bij het aanpassen van woningen ingezet op overcompensatie. Daarvoor is ruim voldoende alternatieve nestgelegenheid nodig. Verder is er aandacht nodig voor overige onderdelen van de functionele leefomgeving van de Huismus.

Met deze pilot op Schiermonnikoog kijken we of we een nieuwe aanpak kunnen ontwikkelen. Een aanpak waarbij beschermde natuur goed in beeld is én de ecologische procedures voor een particulier korter en makkelijker worden.

Publicaties

22026#2

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (796,34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (2,04 MB)
Quickscan Hoogwatervluchtplaatsen

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)

Gerelateerde projecten

De Veluwe is een Natura 2000-gebied met te beschermen natuurwaarden én heeft belangrijke recreatieve functies. Omdat het aantal recreanten de laatste jaren sterk toeneemt, neemt ook de verstoring..

Met de vestiging van A&W in Amsterdam hebben we de stadse natuur letterlijk naast de voordeur. Gedurende vier jaar adviseren we de Gemeente Amsterdam over zaken omtrent natuurwetgeving en verzo..

Fotograaf:
Fotograaf: