Werk maken van herstel Natura 2000 en Passende beoordeling

Natura 2000-doelen combineren met weidevogels in Arkemheen

Arkemheen

Hoe combineer je Natura 2000-doelen met weidevogels in polder Arkemheen?

De Provincie Gelderland stond voor die opgave bij de actualisering van het Natura 2000-beheerplan van polder Arkemheen. Polder Arkemheen is een Natura 2000-gebied met Kleine zwaan en Smient als kwalificerende soorten. En tegelijk is het één van de beste weidevogelgebieden in Nederland. Bij de actualisering van het Natura 2000-beheerplan in 2022 was er onvoldoende aandacht voor afstemming met het weidevogelbeheer in het gebied. Ook was er onvoldoende aandacht voor betrokkenheid van boeren, vrijwillige weidevogelbeschermers en lokale natuurbeschermingsorganisaties. Daarom besloot de Provincie het planproces opnieuw te doen, maar nu in nauwe samenspraak met de weidevogelbeschermers en -beheerders.

De Provincie vroeg A&W voor ecologische ondersteuning. Onze opdracht was het maken van een kwaliteitsanalyse van de polder als weidevogelgebied en het aangeven van mogelijke verbeteringen. Een vraag was ook hoe de doelen van Natura 2000 te combineren met het weidevogelbeheer. In een intensief planproces onder regie van de provincie is het gelukt om te komen tot een breed gedragen nieuw Natura 2000-beheerplan in combinatie met een weidevogelverbeterplan. Dit alles in nauwe samenwerking met de streek.

Een belangrijke conclusie is dat Arkemheen één van de weinige weidevogelgebieden in Nederland is dat qua landschappelijke openheid, rust en graslandgebruik kansrijk genoeg is om uit te groeien tot succesvol weidevogelgebied in het kader van het Aanvalsplan Grutto. Voor het Natura 2000-beheerplan is A&W de samenwerking aangegaan met Kleijberg ecologie. De conclusie is dat polder Arkemheen een belangrijke regionale functie vervult voor overwinterende Smienten, maar voor Kleine zwanen nauwelijks nog betekenis heeft. Dit heeft ermee te maken dat Kleine zwanen tegenwoordig noordelijker in Europa overwinteren. Maatregelen voor de Natura 2000-soorten blijken prima samen te gaan met verbetermaatregelen voor de weidevogels. Het Natura 2000-beheerplan is nog niet definitief vastgesteld.

Meer lezen? Dat kan via onderstaande links:

Doorlichting en maatregelen weidevogelgebied Arkemheen

Analyse van de effecten van ganzen op de Natura 2000-doelen, weidevogels, bodem en water

Analyse van de ecologische effecten van het scheuren van grasland

Fotograaf:
Fotograaf: