Populatiebeheer en genetica

Project - Onderzoek naar predatie van weidevogels

VE091 Steenmarter RCNX1185

Predatie is een belangrijke factor in het broedsucces van weidevogels. A&W is nauw betrokken bij onderzoek naar de rol van predatie en de toenemende invloed van de Steenmarter daarbij.

In 2019 is in een aantal terreinen in Fryslân onderzoek gedaan naar de nestoverleving en het nestverlies door predatie. We deden dat in samenwerking met Ecosensys en Jasja Dekker Dieroecologie. Vanwege het groeiende aantal  steenmarters in het open Friese landschap is specifiek gekeken naar de rol van deze soort. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van cameravallen bij nesten en van DNA-analyse. Op de camerabeelden zijn predatoren op heterdaad te betrappen. DNA-analyse van predatieresten – denk aan eierschalen en overblijfselen van  kuikens en volwassen vogels – is een andere manier om predatoren vast te stellen. Deze laatste methode levert ook bewijsmateriaal buiten het beeld van de camera.

Omdat de steenmarter als nestpredator toeneemt, is de Provincie Fryslân enkele jaren geleden gestart met een pilotstudie naar het wegvangen van steenmarters. In 2020 hebben we de effecten daarvan in zes Friese gebieden onderzocht, opnieuw samen met Ecosensys en Jasja Dekker Dieroecologie. Dit onderzoek richtte zich op het nestsucces van de weidevogels, de aanwezigheid van steenmarters en de predatie van nesten, zowel door de steenmarter als door andere predatoren. De Provincie gebruikt de resultaten voor haar beleid op het vlak van weidevogel- en faunabeheer

Cameraval in weidevogelgebied

 

Publicaties

Bevers

Prognose populatieontwikkeling van de bever in Fryslân

Bekijk PDF online (3,43 MB)
Opgroeiomstandigheden Kievitkuikens

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

Bekijk PDF online (3,86 MB)
Monitoring Steenmarters

Monitoring pilot project beheer steenmarters 12 beheergebieden Provincie Fryslân -2021

Bekijk PDF online (89,92 MB)

Gerelateerde projecten

De bever is bezig met een sterke opmars in Nederland. Ook in Friesland zijn de eerste individuele dieren inmiddels gevestigd. Het is de verwachting dat zich vanuit de omringende provincies op termi..

In hoeverre vindt er uitwisseling van genen plaats tussen Noordse woelmuizen die voorkomen in twee Natura 2000-gebieden in Noord-Holland? Dit was de onderzoeksvraag van een project dat A&W uitv..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

In de laaggelegen delen van Nederland was tot in de jaren ’50 geregeld sprake van grootschalige muizenplagen. Nadien niet meer. Vanaf 2004 zijn muizen terug op het toneel. In 2014-2015 kwamen vel..

Door hun kenmerkende levenswijze kunnen bevers een positieve rol spelen bij natuurontwikkeling. Maar er is ook een spanningsveld met waterveiligheid en economische belangen. Goed doordacht en consi..

A&W investeert in de ontwikkeling van (populatie)modellen, omdat ze een goed gereedschap zijn om kwantitatief te denken. Modellen helpen hypotheses te genereren en objectieve schattingen te mak..

Muskusratten bouwen hun nesten vaak in kaden, wat een reëel risico oplevert voor de waterveiligheid. Daarom zijn waterschappen al sinds de komst van deze exoot in Nederland bezig met de bestrijdin..

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via..

Fotograaf:
Fotograaf: