Populatiebeheer en genetica

Project - Muskusratten op de korrel

Muskusratten bouwen hun nesten vaak in kaden, wat een reëel risico oplevert voor de waterveiligheid. Daarom zijn waterschappen al sinds de komst van deze exoot in Nederland bezig met de bestrijding ervan. Om het publieke debat goed te kunnen voeren en een beter onderbouwde strategie voor bestrijding te kiezen is recent een onderzoeksprogramma uitgevoerd. A&W werkte hierin samen met diverse onderzoekspartners (Universiteit van Amsterdam, Zoogdiervereniging, Wageningen Universiteit, Alterra) met als doel de ecologie, de populatiedynamica en de mogelijkheden voor bestrijding van de muskusrat in Nederland beter te begrijpen.

We zijn trots op de samenhang in dit werk tussen beschrijvend, modelmatig en experimenteel onderzoek. De bevindingen hebben geleid tot een goede inhoudelijke discussie en maken publieke besluitvorming over muskusrattenbestrijding mogelijk.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

In de laaggelegen delen van Nederland was tot in de jaren ’50 geregeld sprake van grootschalige muizenplagen, maar nadien niet meer. Vanaf 2004 zijn muizen terug op het toneel. In 2014-2015 kwame..

Door hun kenmerkende levenswijze kunnen bevers een positieve rol spelen bij natuurontwikkeling. Maar er is ook een spanningsveld met waterveiligheid en economische belangen. Goed doordacht en consi..

A&W investeert in de ontwikkeling van (populatie)modellen, omdat ze een goed gereedschap zijn om kwantitatief te denken. Modellen helpen hypotheses te genereren en objectieve schattingen te mak..

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: