Populatiebeheer en genetica

Project - Simulatiemodel van de bestrijding van muskusratten

P1060846 Marc Rothengatter Veendiep Mrt 2012

A&W investeert in de ontwikkeling van (populatie)modellen, omdat ze een goed gereedschap zijn om kwantitatief te denken. Modellen helpen hypotheses te genereren en objectieve schattingen te maken aangaande de ontwikkeling van verschillende diersoorten en situaties.

Via onderstaande link komt u bij een “demonstratie-model” met een aantal belangrijke bouwstenen om een populatie te beheren, in dit geval van Muskusratten. U kunt zelf met de parameters spelen. Dit is een voorbeeld van hoe modellen een rol kunnen spelen in de communicatie van resultaten en het begrijpen van het belang van afzonderlijke factoren.
Link naar het demonstratiemodel

De achtergrond van dit demonstratiemodel rust op het onderzoek dat hiervoor gedaan is. Daartoe zijn ook andere modellen gemaakt, o.a. een model dat ruimtelijk expliciet is en aantallen muskusratten in Nederland kan ‘terug voorspellen’ (samenwerking met de Universiteit van Amsterdam). Ook is in het recente verleden een abstract model gepubliceerd, waarmee verschillende strategieën van bestrijding zijn doorgerekend. Hiermee is onderbouwd waarom het verzamelen van veldgegevens wenselijk is om goede besluitvorming over bestrijding mogelijk te maken.

Publicaties

Bevers

Prognose populatieontwikkeling van de bever in Fryslân

Bekijk PDF online (3,43 MB)
Opgroeiomstandigheden Kievitkuikens

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

Bekijk PDF online (3,86 MB)
Monitoring Steenmarters

Monitoring pilot project beheer steenmarters 12 beheergebieden Provincie Fryslân -2021

Bekijk PDF online (89,92 MB)

Gerelateerde projecten

De bever is bezig met een sterke opmars in Nederland. Ook in Friesland zijn de eerste individuele dieren inmiddels gevestigd. Het is de verwachting dat zich vanuit de omringende provincies op termi..

In hoeverre vindt er uitwisseling van genen plaats tussen Noordse woelmuizen die voorkomen in twee Natura 2000-gebieden in Noord-Holland? Dit was de onderzoeksvraag van een project dat A&W uitv..

Predatie is een belangrijke factor in het broedsucces van weidevogels. A&W is nauw betrokken bij onderzoek naar de rol van predatie en de toenemende invloed van de Steenmarter daarbij.

..

Moerasvogels zijn een goed zichtbare kwaliteit van moerasgebieden. Roerdomp en Grote karekiet zijn dan ook aansprekende vaandeldragers of indicatorsoorten voor het functioneren van waterrijke rietm..

A&W onderzoekt sinds 2006 de foerageerkeuzes van in de Oostvaardersplassen broedende Bruine kiekendieven. Deels jagen de kiekendieven in de Oostvaardersplassen zelf, vooral op vogels. Deels jag..

In de laaggelegen delen van Nederland was tot in de jaren ’50 geregeld sprake van grootschalige muizenplagen. Nadien niet meer. Vanaf 2004 zijn muizen terug op het toneel. In 2014-2015 kwamen vel..

Door hun kenmerkende levenswijze kunnen bevers een positieve rol spelen bij natuurontwikkeling. Maar er is ook een spanningsveld met waterveiligheid en economische belangen. Goed doordacht en consi..

Muskusratten bouwen hun nesten vaak in kaden, wat een reëel risico oplevert voor de waterveiligheid. Daarom zijn waterschappen al sinds de komst van deze exoot in Nederland bezig met de bestrijdin..

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via..

Fotograaf:
Fotograaf: