GIS-analyses

Project - Heatmaps Koningsdiep

Rietvegetatie 3

Voor de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/Nije Boarn is een inventarisatie uitgevoerd van ecologische waarden in het beekdal van het Koningsdiep. Daarvoor zijn uit verschillende bronnen gegevens verzameld over het voorkomen van natuurwaarden die karakteristiek of belangrijk zijn voor het beekdal. De informatie – van planten, vogels, dagvlinders, libellen, roofkevers, vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren – is samengevoegd in een geodatabase. Na vertaling naar kilometerhokniveau zijn door middel van interpolatie in gis ‘heatmaps’ gemaakt: kaartbeelden van de soortendichtheid, zowel per soortgroep als voor alle soorten samen.

Een heatmap geeft aan waar de ecologische hotspots zich in een bepaald gebieden bevinden.

Publicaties

Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen

Bekijk PDF online (1,85 MB)

OPIDIN: Predicting the flood in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (4,38 MB)

Gerelateerde projecten

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Fotograaf:
Fotograaf: