GIS-analyses

Project - Heatmaps Koningsdiep

Voor de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/Nije Boarn is een inventarisatie uitgevoerd van ecologische waarden in het beekdal van het Koningsdiep. Daarvoor zijn uit verschillende bronnen gegevens verzameld over het voorkomen van natuurwaarden die karakteristiek of belangrijk zijn voor het beekdal. De informatie – van planten, vogels, dagvlinders, libellen, roofkevers, vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren – is samengevoegd in een geodatabase. Na vertaling naar kilometerhokniveau zijn door middel van interpolatie in gis ‘heatmaps’ gemaakt: kaartbeelden van de soortendichtheid, zowel per soortgroep als voor alle soorten samen.

Een heatmap geeft aan waar de ecologische hotspots zich in een bepaald gebieden bevinden.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie in de Lauwersmeer, vierde voortgangsrapportage (2010/2011)

Ruimtelijke database van de Noardlike Fryske Wâlden

View PDF online

Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen

View PDF online

Gerelateerde projecten

In alle veengebieden in Nederland daalt de bodem, doordat veen verdwijnt als gevolg van ontwatering. Die daling is onomkeerbaar en heeft ingrijpende gevolgen voor inrichting en gebruik. De Provinci..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
  • KVK: 01056199
  • BTW: 802 897 150 B01
Fotograaf: