Monitoring van biodiversiteit / Habitat- en vegetatiekaarten

Project - Monitoring duinherstel Ameland

Tussen 2011 en 2015 zijn in het kader van het project Duinherstel Ameland 2010 – 2020 plagwerkzaamheden uitgevoerd om de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit van de grijze duinen te bevorderen. Dit gebeurde in opdracht van Staatsbosbeheer, De Vennoot (beheerorganisatie op Ameland) en It Fryske Gea. Om vast te stellen of deze maatregelen het gewenste effect hebben, is een monitoringsproject opgestart. Daartoe is een meetnet van permanente kwadraten (pq’s) ingericht, wordt het stikstofgehalte van de bodem bijgehouden en vinden vegetatiestructuurkarteringen plaats. Inmiddels zijn 34 van pq’s geplaatst, ingemeten en gemonitord, o.a. in de Jan Roepesheide, Roosduinen, Zwanenwaterduinen en Oerdswater. Deze aanpak stelt ons in staat de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Roosduinen Ameland foto A&W

Rooduinen, Ameland

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

De Mieden bestaat uit venige en deels kleiige laagten tussen hoger gelegen zandgronden. A&W heeft hier in 2016 een vegetatiekartering uitgevoerd. Vanwege de lage ligging kan er vanuit de direct..

Habitattypenkaarten geven inzicht in de realisatie van instandhoudingsdoelen en zijn de grondslag voor de beoordeling van effecten van nieuwe ontwikkelingen op Natura 2000-doelen. Dat vraagt om bet..

Bij onderhoud, ontwikkeling en inrichting moet rekening gehouden worden met beschermde soorten. Een soortmanagementplan kan de juridische procedures vereenvoudigen, dienen als onderbouwing voor een..

Bermen en spoorbermen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Voor beheerders is het van belang om te weten welke beschermde soorten in de (spoor)bermen aanwezig zijn, om daar bij werkzaamheden rek..

Langjarige monitoring van de vegetatie levert een schat aan informatie over ontwikkelingen in relatie tot inrichting, beheer en klimaatverandering. Zo volgen we het Fochteloërveen en het Lauwersme..

Vegetatiekarteringen worden onder meer gebruikt in het kader van SNL, als basis voor leefgebieden- en habitattypenkaarten van Natura 2000-gebieden en voor de evaluatie van beheer en inrichting. Met..

Bomen en bos zijn schaars in de West-Afrikaanse Sahel zone. Door grote droogten in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn veel grote bomen doodgegaan en tegenwoordig is de begrazing met sc..

Via de Europese Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet zijn alle vleermuizen in Nederland beschermd. Een belangrijke soort in Nederland is de Meervleermuis. Deze heeft in het verleden veel te..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: